Nhập tên hộ chiếu

Vui lòng cầm sẵn hộ chiếu của quý khách và kiểm tra tên đã nhập để đảm bảo tên nhập đúng.

Nếu tên, họ và tên đệm của quý khách vượt quá 60 ký tự, vui lòng liên hệ với ANA qua điện thoại.

Câu hỏi thường gặp

 • ● Họ của quý khách đã thay đổi do kết hôn hoặc vì lý do khác
  • ・ Nếu quý khách đang sử dụng hộ chiếu ghi tên cũ, vui lòng nhập tên cũ.
  • ・ Quý khách sẽ không được phép lên máy bay nếu tên trên hộ chiếu khác với tên trên thẻ lên máy bay. Vui lòng liên hệ với dịch vụ quý khách đã sử dụng để đặt chỗ.
 • ● Hộ chiếu có tên ghi trong dấu ngoặc vuông
  • ・ Vui lòng bỏ qua tên hoặc những tên trong dấu ngoặc vuông.
   Ví dụ: TAKAHASHI ARIN(ALENE) ⇒ Tên: ARIN Họ: TAKAHASHI

  • ・ Nếu quý khách muốn bao gồm tên trong dấu ngoặc vuông, vui lòng nhập tên đó mà không cần dấu ngoặc vuông.*
   Ví dụ: TAKAHASHI ARIN(ALENE) ⇒ Tên và tên đệm: ARINALENE Họ: TAKAHASHI

  • * Nếu tên đã nhập khác với tên trên hộ chiếu và thẻ lên máy bay, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách giải thích với cơ quan xuất nhập cảnh tại nơi đến. Khách hàng phải chịu trách nhiệm giải trình trường hợp. ANA sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ những khó khăn hoặc mất mát nào phát sinh từ trường hợp như vậy.