【area-h1】

【area-h1-read】

【area-notice-red】
 • 【area-notice-red-01】
 • 【area-notice-red-02】
 • 【area-notice-red-03】
 • 【area-notice-red-04】
【area-notice-blue】
 • 【area-notice-blue-01】
 • 【area-notice-blue-02】
 • 【area-notice-blue-03】
 • 【area-notice-blue-04】

Đến

【area-entry-side】

   
 • 1 【area-entry01】 
 • 2 【area-entry02】 
 • 3 【area-entry03】 
 • 4 【area-entry04】 
 • 5 【area-entry05】

【area-entry-title】

 • map image

【area-entry-info-01】

【area-entry-info-02】

【area-entry-info-03】

【area-entry-info-04】

【area-entry-info-05】

【area-entry-info-06】

【area-entry-info-07】

【area-entry-info-08】

【area-entry-info-09】

【area-entry-info-10】

【area-entry-info-11】

【area-entry-info-12】

【area-entry-info-13】

【area-entry-info-14】

【area-entry-info-red】

Khởi hành

【area-depart-side】

【area-depart-title】

   
 • 1 【area-depart01】 
 • 2 【area-depart02】 
 • 3 【area-depart03】 
 • 4 【area-depart04】 
 • 5 【area-depart05】
 • map image

【area-depart-info-01】

【area-depart-info-02】

【area-depart-info-03】

【area-depart-info-04】

【area-depart-info-05】

【area-depart-info-06】

【area-depart-info-07】

【area-depart-info-08】

【area-depart-info-09】

【area-depart-info-10】

【area-depart-info-11】

【area-depart-info-12】

Nối chuyến

【area-transit-title】

 • map image

【area-transit-info-01】

【area-transit-info-02】

【area-transit-info-03】

【area-transit-info-04】

 • map image

【area-transit-info-05】

【area-transit-info-06】

【area-transit-info-07】

【area-transit-info-08】

【area-transit-info-09】

【area-transit-info-10】

【area-transit-info-11】

【area-transit-info-12】

【area-transit-info-13】

【area-transit-info-14】

【area-transit02-title】

 • map image

【area-transit02-info-01】

【area-transit02-info-02】

 • map image

【area-transit02-info-03】

【area-transit02-info-04】

【area-transit02-info-05】

【area-transit02-info-06】

【area-transit02-info-07】

【area-transit02-info-08】

【area-transit02-info-09】

【area-transit02-info-10】

【area-transit02-info-11】

【area-transit02-info-12】

【area-transit03-title】

 • map image

【area-transit03-info-01】

【area-transit03-info-02】

【area-transit03-info-03】

【area-transit03-info-04】

【area-transit03-info-05】

【area-transit03-info-06】

【area-transit03-info-07】

【area-transit03-info-08】

【area-transit03-info-09】

【area-transit03-info-10】

【area-transit03-info-11】

【area-transit03-info-12】

Thông tin về Hiệp ước Schengen

Sự thành lập Liên minh châu Âu và ràng buộc của Hiệp ước Schengen đã đơn giản hóa rất nhiều thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh trong phạm vi châu Âu. Hiệp ước Schengen lần đầu tiên được ký kết vào năm 1985 tại Schengen, một thị trấn nhỏ ở Luxembourg và được triển khai thực hiện vào năm 1995.
Khi công dân Nhật Bản đến một trong các quốc gia thuộc khu vực này thì việc di chuyển trong phạm vi quốc gia đó được coi là di chuyển “nội bộ (nội địa)”. Các thủ tục nhập cảnh cho công dân Nhật Bản như sau.

Thủ tục nhập cảnh (đến)

【area-sch-enter】

Thủ tục xuất cảnh (khởi hành)

【area-sch-depart】

Cơ sở vật chất nhà ga

【area-terminal-info-01】

【area-terminal-info-02】

【area-terminal-info-03】

【area-terminal-info-04】

【area-terminal-info-05】

【area-terminal-info-06】

【area-terminal-info-07】

【area-terminal-info-08】

【area-terminal-info-09】

【area-terminal-info-10】

【area-terminal-info-11】

【area-terminal-info-12】

【area-terminal-info-13】

【area-terminal-info-14】