ประกาศสาธารณะตามถ้อยแถลงทางกฎหมายของแต่ละประเทศ

การแนะนำ
นโยบายความเป็นส่วนตัวระดับสากลของ ANA นี้อธิบายถึงวิธีการที่ ANA จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวนี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ ANA ที่สอดคล้องกับกฎหมายของแต่ละประเทศ ท่านสามารถดูการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวที่มีการปรับปรุงได้ที่
http://www.ana.co.jp/wws/privacy/t/ana.html

ประเทศออสเตรเลีย

ถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้จะให้ข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ ANA ตามหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของประเทศออสเตรเลีย (Australian Privacy Principles)

ข้อมูลที่ ANA รวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่ ANA รวบรวมเกี่ยวกับลูกค้า ขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์ที่มีต่อลูกค้า สภาพแวดล้อมของการเก็บข้อมูล และประเภทของบริการที่ลูกค้ารับบริการจาก ANA ข้อมูลส่วนบุคคลอาจประกอบด้วย

 • ●ชื่อ เพศ วันเกิด รายละเอียดการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่) รายละเอียดของหนังสือเดินทาง รวมถึงภาพถ่ายของลูกค้า
 • ●รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบินที่ใช้เดินทาง และรายละเอียดการเดินทางอื่นๆ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ของลูกค้าที่มีต่อการเดินทางด้วยเที่ยวบินของ ANA
 • ●ข้อกำหนดเกี่ยวกับอาหารและปัญหาสุขภาพที่ลูกค้ามอบให้กับ ANA ไว้ในการติดต่อเพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของ ANA
 • ●รายละเอียดการชำระเงิน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต และวันหมดอายุ) ที่ให้ไว้ในการติดต่อเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของ ANA และรวมถึง
 • ●หมายเลขสมาชิก ANA Mileage Club และรายละเอียดการเป็นสมาชิกของโปรแกรมสะสมไมล์รายการอื่นๆ

วิธีการที่ ANA รวบรวมข้อมูล

ANA อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเมื่อใช้บริการของ ANA หรือเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของ ANA เมื่อจองหรือปรับปรุงการจองเพื่อใช้บริการของ ANA ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวจาก ANA รวมถึงการสื่อสารอื่นๆ การลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมของ ANA การแจ้งให้ ANA ทราบเกี่ยวกับความต้องการที่จำเพาะเมื่อเดินทางกับ ANA การกรอกแบบฟอร์มทางการแพทย์หรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของลูกค้า การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ของ ANA การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ANA การตอบแบบสอบถามของ ANA รวมถึงการติดต่อรูปแบบอื่นกับ ANA นอกจากนี้ ทางสายการบินอาจรวมรวบข้อมูลจากลูกค้าโดยตรง หรืออาจมีบางครั้งที่ ANA รวบรวมข้อมูลเกี่ยวลูกค้าของสายการบินจากบุคคลที่สาม บุคคลที่สามดังกล่าวนี้อาจประกอบด้วย

 • ●ตัวแทนท่องเที่ยวและบุคคลอื่นๆ ที่ทำการจองหรือปรับปรุงรวมถึงดำเนินการจองในนามของลูกค้า หรือมีการติดต่อกับ ANA ในรูปแบบอื่นโดยเป็นตัวแทนของลูกค้า รวมถึงเมื่อลูกค้าทำการร้องขอกับตัวแทนท่องเที่ยวแม้ไม่มีการจอง
 • ●บุคคลที่สามที่ดำเนินการแข่งขันและโปรโมชั่นรูปแบบอื่นๆ ให้กับ ANA หรือมี ANA เป็นผู้สนับสนุน
 • ●ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร ระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดน รวมถึงหน่วยงานควบคุมระเบียบกฎหมายอื่นๆ
 • ●บริษัทอื่นๆ ใน ANA Group

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่าน หรือมีคำถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ ANA Group โปรดติดต่อ ANA โดยใช้รายละเอียดด้านล่างนี้ ANA จะรีบดำเนินการตอบข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนของท่านภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
Personal Information Handling Desk
All Nippon Airways Co., Ltd.,
Shiodome City Center 1-5-2 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7140, JAPAN

หากท่านได้รับคำตอบที่ยังไม่พึงพอใจจาก ANA ท่านสามารถติดต่อ Office of the Australian Information Commissioner เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ (http://www.oaic.gov.au)

การเปิดเผยข้อมูลภายนอกประเทศออสเตรเลีย

ANA จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศญี่ปุ่นและที่บุคคลที่สาม(*) ตามรายละเอียดด้านล่างซึ่งเป็นผู้ที่ ANA มอบข้อมูลให้ ทั้งนี้อาจตั้งอยู่ในประเทศอื่นๆ โดยลูกค้าเป็นผู้ส่งข้อมูลการขนส่งหรือการเดินทางไปถึง หรือผ่าน ANA รวมถึงสายการบินอื่นใน ANA Group
นอกจากนี้ ANA อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับระบบประมวลผลข้อมูล (รวมถึงผู้ดำเนินการระบบระบบคอมพิวเตอร์สำรองที่นั่งทั่วโลก - Global Distribution System) ผู้ให้บริการ และผู้จัดการฝ่าย Financial Products ของ ANA ที่มีสำนักงานภายนอกประเทศออสเตรเลีย ประเทศต่างๆ ที่บุคคลที่สามมีสำนักงานตั้งอยู่ รวมถึงภายในประเทศญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

* รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสายการบินอื่นๆ พันธมิตรธุรกิจ และตัวแทนท่องเที่ยวอื่นๆ ที่รวมงานกับ ANA ให้บริการการเดินทาง (รวมถึงจุดแวะพัก) และบริการขนส่ง อีกทั้งบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น โปรแกรมสะสมไมล์สำหรับการบันทึกและสิทธิประโยชน์ของพันธมิตรธุรกิจ) รวมถึงตัวแทนบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย และหน่วยงานรัฐบาล

เม็กซิโก

ถ้อยแถลงต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ ANA ตามกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวของประเทศเม็กซิโก

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ANA จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ชอบธรรมและเหมาะสมเท่านั้น

ANA เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามประเภทข้อมูลดังต่อไปนี้ (i) สัญชาติ และ/หรือ ที่พำนัก (ii) ข้อมูลระบุตัวตน (iii) ข้อมูลการติดต่อ (iv) ลักษณะทางกายภาพ (v) วิธีการชำระเงิน ได้แก่ บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัญชีธนาคารและ (iv) ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

ซึ่งข้อมูลที่มีความอ่อนไหวนี้ ANA จะได้รับเฉพาะในกรณีที่ท่านมอบข้อมูลดังกล่าวให้กับเราเท่านั้น เพื่อใช้ในการติดต่อดำเนินการกับการขนส่งทางอากาศของ ANA ประเภทข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ซึ่ง ANA เก็บรวบรวมประกอบด้วยข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลอื่นๆ เช่น

 • [1] บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือเคลื่อนไหวได้จำกัด ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเดินทางทางอากาศ
 • [2] บุคคลที่มีเงื่อนไขทางการแพทย์ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเดินทางทางอากาศ
 • [3] บุคคลที่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 • [4] สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ ซึ่งครบกำหนดคลอดภายใน 28 วัน (รวมวันกำหนดคลอด)

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ANA จำเป็นต้องได้รับข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมา โดยข้อมูลนี้ผู้ปกครองของเด็กจะต้องเป็นผู้ดำเนินการมอบให้กับเรา