ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเว็บไซต์ ANA (คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: All Nippon Airways)

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราได้กำหนดกฎระเบียบพื้นฐานบางประการขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่า เราสามารถจัดสรรพื้นที่ส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์ สนุก และปลอดภัยสำหรับทุกคน สายการบิน All Nippon Airways ("ANA") ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติและข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ได้ทุกเมื่อ และท่านตกลงว่าการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ("เว็บไซต์") ในแต่ละครั้งจะเป็นไปโดยสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ในขณะนั้น

ANA ยินดีรับทุกความคิดเห็นและข้อซักถามต่างๆ ของท่าน อย่างไรก็ตาม โปรดรับทราบเงื่อนไขต่อไปนี้เกี่ยวกับการส่งความคิดเห็นซึ่งทางสายการบินมิได้ร้องขอ ANA จะไม่ขอรับผิดชอบในการพิจารณาความคิดเห็นที่ไม่ได้ร้องขอ และจะปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อความคล้ายคลึงกันระหว่างความคิดเห็นดังกล่าวกับโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ของ ANA ที่จะมีในอนาคต นอกจากนี้ ท่าน (มิใช่ ANA) จะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการแสดงความคิดเห็นที่ท่านส่งมอบ รวมถึงความน่าเชื่อถือ เนื้อหา ความคิดริเริ่ม และลิขสิทธิ์ของความคิดเห็นเหล่านั้น โปรดอย่าเปิดเผยความลับทางการค้าหรือข้อมูลที่เป็นความลับอื่นๆ ในการส่งมอบความคิดเห็นของท่าน สิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาสาระที่ท่านส่งมอบ รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอทั้งหมดที่มีในที่นี้ จะถือเป็นทรัพย์สินของ ANA แต่เพียงผู้เดียว

เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยลิงค์ต่างๆ เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มิได้จัดการดูแลโดย ANA แม้ว่าเราจะพยายามคัดสรรเฉพาะลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ซึ่งมีมาตรฐานเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากการรับทราบของเรา การรวมลิงค์ในเว็บไซต์นี้มิได้สื่อถึงการรับรองของ ANA ที่มีต่อเว็บไซต์ดังกล่าว

บริการ เนื้อหาและข้อมูลที่ท่านพบบนเว็บไซค์นี้ถูกนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงการรับประกันการบริการข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ที่มีให้ผ่านหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และไม่รับประกันโดยนัยใดๆเกี่ยวกับความสามารถในเชิงพาณิชย์ คุณภาพความพึงพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และการคาดหวังความเป็นส่วนตัว หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆ การรับประกันดังกล่าวทั้งหมดจะได้รับการยกเว้น ทั้งนี้โดยเป็นไปตามขอบเขตการอนุญาตสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้ เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นของการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับท่าน

ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม ANA หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ไม่มีส่วนที่รับผิดชอบในความบาดเจ็บ การสูญเสีย การเรียกร้องสิทธิ์,ความเสียหาย รวมถึงค่าเสียหายในกรณีพิเศษ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรหรือเงินออมในแต่ละกรณี) ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด หรืออื่นใด อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ (i) การใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่พบในที่นี้ (ii) ความล้มเหลวหรือความล่าช้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานองค์ประกอบต่างๆ ของเว็บไซต์นี้สำหรับการจองที่นั่งหรือการออกตั๋ว) หรือการหยุดชะงักของการใช้งานหรือความล้มเหลวของข้อมูล (iii) ความมีประสิทธิภาพหรือความไม่มีประสิทธิภาพ โดย ANA หรือบุคคลที่สาม หรือ (iv) เหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ ANA (รวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้อนุญาต) แม้ว่าบุคคลนั้นจะเคยได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความเสียหายแล้วก็ตาม

 


ท่านรับทราบเป็นการเฉพาะว่า ANA จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่มีการหมิ่นประมาท การก้าวร้าว การละเมิด หรือผิดกฎหมายของบุคคลที่สาม และ ANA ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากเว็บไซต์โดยไม่ต้องรับผิดแต่อย่างใด

เนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ ภาพกราฟิก และไอคอน เป็นเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ที่เป็นเจ้าของหรืออยู่ภายใต้การควบคุมโดย ANA และประกอบด้วย ชื่อ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าของ ANA (รวมถึงผู้ได้รับอนุญาตและผู้ให้อนุญาต) ท่านสามารถดาวน์โหลดสำเนาเอกสารชั่วคราวของเนื้อหาเหล่านี้ได้หนึ่งฉบับต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องและพิมพ์สำเนาของเนื้อหาหนึ่งชุดเพื่อใช้ในการศึกษาข้อมูล ประเมิน หรือรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของ ANA (หรือผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ให้อนุญาต) ท่านไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ทั้งสิ้นในการสั่งพิมพ์ คัดลอก ทำซ้ำ แยกส่วน เผยแพร่ ถ่ายโอน อัพโหลด ดาวน์โหลด จัดเก็บ เปิดเผยในที่สาธารณะ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเนื้อหาเหล่านี้ (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย) ท่านไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ทั้งสิ้นในการใช้ไอคอนของANA ที่อยู่เว็บไซต์ หรือวิธีการอื่นใดในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นที่มีหน้าเพจในเว็บไซต์นี้ และANA ขอปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตอื่นใดที่มีหน้าเพจในเว็บไซต์นี้ ANAขอปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับเว็บไซต์ของบุคคลอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ที่ถูกนำไปเชื่อมโยง ANA อาจทำการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และ/หรือโปรแกรมต่างๆ ที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด

ANA นำเสนอบริการและโปรแกรมต่างๆ ในหลากหลายพื้นที่ของโลก เว็บไซต์นี้อาจอ้างอิงถึงบริการหรือโปรแกรมบางอย่างที่มีให้บริการเฉพาะพื้นที่ โดยไม่จำกัดการให้บริการเป็นพิเศษดังกล่าว การอ้างอิงดังกล่าวมิได้หมายความว่า ANA มีจุดประสงค์ในการจัดให้มีบริการหรือโปรแกรมดังกล่าวในทุกๆ ประเทศหรือทุกพื้นที่

ANA, All Nippon Airways, ANA Discover Japan, ANA Experience Japan, Inspiration of Japan, Experience Class, Welcome to Experience Class, Japan Elevated และอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ANA โลโก้และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่ปรากฏเป็นบริการ/เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านโซเชียลมีเดีย ANA

หัวข้อที่ 1: ขอบเขตของข้อกำหนดที่บังคับใช้

All Nippon Airways Co., Ltd. (“ANA”) ดูแลช่องทางโซเชียลมีเดียที่มีในที่สาธารณะหลายช่องทาง (“ANA SM” แต่ละช่อง) ทั่วโลก เช่น:
• @allnipponairways บน Facebook
• @allnipponairways.id บน Facebook
• @allnipponairways.vn บน Facebook
• @ana.hongkong บน Facebook
• @ana.ch.traditional บน Facebook
• @allnipponairways บน Instagram
• @allnipponairways_ana บน TikTok
• @FlyANA_official บน X
• All Nippon Airways บน LinkedIn
• 全日空航空_ANA บน Weibo(微博) 
• 全日空航空ANA บน WeChat(微信)
• 全日空航空北京办事处 บน Douyin(抖音)

ANA มีช่องทาง ANA SM สำหรับจัดแสดง เผยแพร่และดูเนื้อหา ภาพถ่าย หรือวิดีโอ และโพสต์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ANA (“บริการ”)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนดเหล่านี้”) มีผลบังคับใช้กับการใช้บริการของท่านบนช่องทาง ANA SM 
ในการใช้บริการนี้ ท่านยอมรับว่าท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจะมีความสำคัญเหนือกว่า  

หัวข้อที่ 2: เนื้อหาที่สร้างโดย ANA

ANA เป็นเจ้าของเนื้อหาในช่องทาง ANA SM แต่ละช่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะส่วนติดต่อผู้ใช้บนหน้าจอ คุณลักษณะเชิงโต้ตอบ กราฟิก การออกแบบ การรวบรวม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเลือกของ ANA, การประสานงาน และการจัดการเนื้อหาของผู้ใช้) รหัสคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งหมดของบริการ (“เนื้อหา ANA”) ยกเว้นเนื้อหาที่ท่านโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นในช่องทาง ANA SM (“เนื้อหาของท่าน”) และเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดรวมถึงตัวท่านและบุคคลภายนอก (“เนื้อหาของผู้ใช้”)
ANA ยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์อื่นๆ ทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการของ ANA ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ รูปแบบทางการค้า สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และกฎหมายความลับทางการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์อื่นๆ และกฎหมายทั้งหมด
ท่านต้องไม่ขาย ออกใบอนุญาต ทำสำเนา เผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ แจกจ่าย ทำการพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาของ ANA ทั้งหมดหรือบางส่วนที่แสดงต่อสาธารณะ (นอกเหนือจากช่องทาง ANA SM) หรือใช้งานหรือใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ANA 
นอกเหนือจากที่มีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งและปราศจากความคลุมเครือในที่นี้ ANA ไม่ได้มอบสิทธิ์ใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้แก่ท่าน และสิทธิ์ทั้งหมดในบริการและเนื้อหาของ ANA จะคงผูกขาดโดย ANA

ANA อาจเป็นผู้ให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ช่องทาง ANA SM
ANA ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ เหล่านี้และ ANA ไม่ได้รับรอง รับประกัน หรือค้ำประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุไว้ในหรือที่เสนอบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ เหล่านี้

ข้อที่ 3: ข้อตกลงของผู้ใช้งาน

ในการใช้ช่องทาง ANA SM ท่านได้ยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ของ ANA แล้ว

ในการใช้ช่องทาง ANA SM ท่านได้ยอมรับว่าท่านจะไม่ใช้ ไม่ช่วยเหลือ ไม่ส่งเสริม หรือไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้บริการในช่องทาง ANA SM เพื่อ

 1. ละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้
 2. ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก รวมถึงการละเมิดความลับ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า ธรรมสิทธิ์ สิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นใด
 3. ดัดแปลงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อแบรนด์ โลโก้หรือภาพของ ANA โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ANA
 4. โพสต์เนื้อหาอันเป็นเท็จหรือหมิ่นประมาทเกี่ยวกับ ANA, ผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลภายนอกหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 5. ส่งเสริมธุรกิจหรือการลงทุนทางการค้าหรือกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมโดย ANA หรือใช้บริการหรือเนื้อหาบนช่องทางเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าของตนหรือบุคคลภายนอก
 6. ส่งเสริมอุปกรณ์รณรงค์ก่อนการเลือกตั้งหรือเมื่อมีการเลือกตั้งหรือการกระทำที่คล้ายกัน
 7. ส่งเสริมหรือเรียกร้องในนามของกลุ่มศาสนาที่มีการจัดการเฉพาะ องค์กรเพื่อการกุศล องค์กรการค้า หรือกลุ่มอื่นนอกเหนือจาก ANA
 8. ข่มขู่ สะกดรอย ทำร้าย หรือก่อกวนผู้อื่น หรือสนับสนุนความดื้อรั้นหรือการเลือกปฏิบัติ หรือเรียกร้องข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ หรือส่งหรือถ่ายทอดภาพลามกอนาจาร
 9. ละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่งของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 10. ตรวจสอบหรือคัดลอกบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดโดยใช้หุ่นยนต์ โปรแกรมเก็บรวบรวมข้อมูล แอพพลิเคชั่นการค้นหา/เรียกข้อมูล หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ กระบวนการหรือวิธีการเข้าถึง ดึงข้อมูล รวบรวมข้อมูลหรือทำดัชนีสัดส่วนใดๆ ของช่อง
 11. ใช้บริการเป็นเว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์เท่านั้น
 12. บันทึก ประมวลผล หรือขุดค้นข้อมูลใดๆ ในช่องดังกล่าวเกี่ยวกับผู้ใช้ เว้นแต่ที่ ANA อนุญาตให้ใช้งานได้ผ่านบริการในช่องทางนั้นๆ
 13. พยายามเข้าถึงช่องทางดังกล่าว หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับช่องทางนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยการเจาะระบบ ขุดค้นรหัสผ่าน หรือวิธีการอื่นใด
 14. ใช้ช่องนี้เพื่อถ่ายทอดไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ข้อบกพร่อง ม้าโทรจัน รหัสไม่พึงประสงค์ สปายแวร์ มัลแวร์ หรือรายการอื่นๆ ที่เป็นอาจเป็นลักษณะในการทำลายหรือส่งผลเสีย
 15. ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งใดๆ ที่รบกวนการทำงานที่เหมาะสมของช่องทาง หรือความพยายามอื่นใดที่จะขัดขวางการทำงานที่เหมาะสมของช่องทาง
 16. ใช้ช่องทางเพื่อขัดขวางการทำงานของบริการหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อช่องทางหรือเนื้อหาในช่องทาง หรือ
 17. ลบ หลีกเลี่ยง ปิดใช้งาน เจาะข้อมูล ทำลาย หรือแทรกแซงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของช่องทาง คุณสมบัติที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้งานหรือการคัดลอกเนื้อหา หรือคุณสมบัติที่บังคับใช้ข้อจำกัดในการใช้ช่องทางเหล่านี้

ข้อที่ 4: เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้

ก. ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของท่าน และเมื่อท่านโพสต์แล้ว เนื้อหาจะไม่สามารถถอนคืนได้หากไม่ได้รับการยินยอมจาก ANA
ท่านยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของท่าน รวมถึงความไว้วางใจในคุณภาพ ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของบุคคลภายนอก และความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเปิดเผย
ท่านแสดงว่าท่านเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตที่จำเป็นในการใช้งานและอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของท่าน
ท่านจะไม่แสดงนัยว่าเนื้อหาของท่านได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการรับรองโดย ANA หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม 

ท่านอาจแสดงความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เนื้อหาของท่านมีเนื้อหาที่เป็นเท็จ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยเจตนา หรือหมิ่นประมาท ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า ธรรมสิทธิ์ สิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นใดที่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงคำพูดแสดงความเกลียดชังที่ผิดกฎหมายหรือภาพอนาจาร โดยการแสวงหาประโยชน์หรือคุกคามต่อผู้เยาว์ ละเมิดหรือสนับสนุนการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบใดๆ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้

ข. สิทธิ์ในการใช้เนื้อหาของท่าน ANA อาจใช้เนื้อหาของท่านโดยการแสดงข้อมูลในที่สาธารณะ จัดรูปแบบใหม่ รวมไว้ในโฆษณาและงานอื่นๆ พัฒนาจากเนื้อหานั้น ส่งเสริม และการเผยแพร่เนื้อหานั้นในการใช้งานอื่นๆ ที่สามารถทำได้ นอกจากนี้ ANA ยังอนุญาตให้พันธมิตรสามารถดำเนินการเช่นเดียวกันที่เกี่ยวกับเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ของพันธมิตร (“พันธมิตรของ ANA”)
ดังนั้น ในที่นี้ท่านจึงมอบสิทธิ์ที่มิอาจเปลี่ยนแปลงได้ให้ ANA ในการใช้เนื้อหาของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ได้ทั่วโลก ตลอดกาล ไม่จำกัดเฉพาะ ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ มอบหมายให้ผู้อื่นได้ และสามารถโอนสิทธิ์ได้
นอกจากนี้ ท่านยังให้สิทธิ์ที่มิอาจเปลี่ยนแปลงแก่ผู้ใช้บริการและพันธมิตร ANA ใดๆ ในการเข้าถึงเนื้อหาของท่านที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
สุดท้ายนี้ ท่านสละสิทธิ์ที่มิอาจเปลี่ยนแปลงได้ และมีเหตุอันควรในการสละสิทธิ์ต่อ ANA และผู้ใช้ช่องทาง ANA SM และพันธมิตร ANA ใดๆ ที่มีข้อเรียกร้องและการยืนยันในธรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของท่าน
ในบริบทของย่อหน้านี้ “ใช้” หมายถึงการใช้ คัดลอก แสดงต่อสาธารณะและจัดแสดง ทำซ้ำ แจกจ่าย ดัดแปลง แปลความ ลบ วิเคราะห์ จัดทำในเชิงพาณิชย์ และเตรียมงานพัฒนาจากเนื้อหาของท่าน

ค. การโฆษณา ANA และผู้ได้รับอนุญาตอาจแสดงโฆษณา เนื้อหาที่มีค่าใช้จ่าย และข้อมูลอื่นๆ ที่ใกล้เคียง หรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของท่านได้ในที่สาธารณะ
ท่านไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับค่าตอบแทนใดๆ สำหรับโฆษณาดังกล่าว
การใช้งาน วิธีการ หรือขอบเขตโฆษณาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบโดยเฉพาะ

ง. เนื้อหาของผู้ใช้ เนื้อหาของผู้ใช้บนช่องทาง ANA SM ไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงความคิดเห็นของ ANA
ท่านยอมรับว่า ANA ไม่ได้ให้การรับรองหรือสนับสนุนเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ เว้นแต่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งโดย ANA และ ANA ไม่ได้มีความรับผิดชอบในการอนุมัติ ตรวจสอบ หรือคัดกรองเนื้อหาของผู้ใช้แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ANA ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ คัดกรอง แก้ไข หรือคืนเนื้อหาของผู้ใช้ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบตราบใดที่เราไม่ได้ละเมิดกฎหมายใดๆ
ตัวอย่างเช่น ANA อาจลบเนื้อหาของท่านหากเป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้
นอกเหนือจากที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ANA หรือกฎหมายกำหนดไว้แล้ว เราไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องเก็บรักษาหรือมอบสำเนาเนื้อหาของท่านให้แก่ท่าน และเราไม่รับประกันการรักษาความลับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของท่าน

ข้อที่ 5: ข้อจำกัดความรับผิด

ก. ANA ไม่รับประกันในความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์หรือประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่โพสต์ไปหรือแสดงความคิดเห็นผ่านผู้ใช้ใดๆ ในช่องทาง ANA SM 
ท่านยอมรับว่า ANA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่านอันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลที่ท่านได้รับจากช่องทาง ANA SM

ข. ANA ไม่รับประกันในความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือประเด็นอื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นโดย ANA หรือพันธมิตรทางธุรกิจหรือตัวแทนในช่องทาง ANA SM 
 ท่านยอมรับว่า ANA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่านอันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลนี้ ยกเว้นในกรณีที่เป็นความมุ่งหมายโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจากฝ่าย ANA หรือพันธมิตรทางธุรกิจหรือตัวแทนของ ANA

ค. ANA ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากผู้ใช้ช่อง ANA SM และท่านยอมรับว่าหากท่านได้รับความเสียหายจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการใช้ช่องทาง ANA SM ของท่าน ท่านจะไม่มีการเรียกร้องความเสียหายต่อ ANA

ง. ท่านยอมรับว่า ANA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานช่อง ANA SM ของท่าน ยกเว้นในกรณีที่เป็นความมุ่งหมายโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจากฝ่าย ANA

จ. หากท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้และทำให้ ANA ได้รับความเสียหาย ANA อาจเรียกร้องค่าเสียหายจากท่าน

ข้อที่ 6: การปรับปรุงเงื่อนไขการใช้บริการ

ก. ANA อาจแก้ไขและปรับปรุงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลทันทีที่ประกาศ 

ข. การใช้งานช่อง ANA SM ต่อเนื่องของท่านหลังจากประกาศเงื่อนไขที่มีการแก้ไขแล้วหมายความว่าท่านยอมรับและยินยอมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ท่านควรตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีผลผูกพันต่อท่าน

ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2021