Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và Điều kiện của trang web ANA (Tuyên bố miễn trừ: All Nippon Airways)

Cảm ơn quý khách đã ghé thăm trang web của chúng tôi. Chúng tôi đã xây dựng một số quy định cơ bản nhằm đảm bảo chúng tôi có thể duy trì trang web này là một nơi hữu ích, thú vị và an toàn cho tất cả mọi người. All Nippon Airways ("ANA") có quyền thay đổi các hướng dẫn và tuyên bố miễn trách nhiệm này bất cứ lúc nào và quý khách đồng ý rằng mỗi lần quý khách truy cập trang web của ANA ("Trang web") sẽ phải tuân thủ những quy định hiện hành tại thời điểm đó.

ANA luôn hoan nghênh quý khách gửi nhận xét và câu hỏi cho chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý các điều kiện sau đây liên quan đến việc đăng các ý kiến tự nguyện. ANA không có trách nhiệm xem xét những ý kiến tự nguyện và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự tương đồng nào giữa ý kiến đó với các chương trình, sản phẩm hay dịch vụ trong tương lai của ANA. Ngoài ra, không phải ANA mà là quý khách có trách nhiệm về những nhận xét và ý kiến mà quý khách gửi đi, bao gồm độ tin cậy, nội dung, nguồn gốc cũng như bản quyền của nhận xét hoặc ý kiến đó. Không tiết lộ bí mật thương mại hoặc thông tin mật khác khi quý khách gửi nhận xét. Mọi quyền đối với các nội dung trong nhận xét quý khách gửi đi, bao gồm tất cả các ý kiến và đề xuất có trong đó sẽ trở thành tài sản độc quyền của ANA.

Trang web chứa liên kết đến các trang không do ANA duy trì. Chúng tôi luôn cố gắng chỉ cung cấp liên kết đến những trang web an toàn và phù hợp với thị hiếu của khách truy cập nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung trên các trang đó cũng như không đảm bảo rằng chúng tôi biết các trang đó sẽ thay đổi. Ngoài ra, việc cung cấp liên kết trên Trang web không đồng nghĩa với việc ANA xác nhận trang web đó.

CÁC DỊCH VỤ, NỘI DUNG VÀ THÔNG TIN QUÝ KHÁCH TÌM THẤY TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "ĐÚNG NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ RÕ RÀNG HAY ÁM CHỈ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY VÀ BẤT CỨ SỰ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HOÀN CHỈNH, SỰ MONG ĐỢI VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ HOẶC KHÔNG VI PHẠM. TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM ĐÓ ĐỀU ĐƯỢC LOẠI BỎ Ở MỨC ĐỘ CAO NHẤT MÀ LUẬT PHÁP CHO PHÉP. MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI BỎ CÁC BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý, DO ĐÓ VIỆC LOẠI BỎ BẢO ĐẢM NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI QUÝ KHÁCH.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, ANA HOẶC BẤT CỨ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA NÀO SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ CHẤN THƯƠNG, THẤT THOÁT, KHIẾU NẠI HOẶC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP HOẶC BẤT CỨ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, PHÁT SINH HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG MỖI TRƯỜNG HỢP, THẤT THOÁT LỢI NHUẬN HOẶC KHOẢN TIẾT KIỆM), DÙ TRÊN CƠ SỞ HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HOẶC HÌNH THỨC KHÁC PHÁT SINH DO HOẶC BẰNG CÁCH NÀO ĐÓ LIÊN QUAN ĐẾN (i) VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG CÓ TRÊN TRANG WEB NÀY, (ii) BẤT CỨ SỰ CỐ HOẶC CHẬM TRỄ NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG BẤT KỲ THÀNH PHẦN NÀO CỦA TRANG WEB NÀY ĐỂ ĐẶT CHỖ HAY XUẤT VÉ) HOẶC GIÁN ĐOẠN SỬ DỤNG HAY HƯ HỎNG DỮ LIỆU; (iii) ANA HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO KHÔNG THỰC HIỆN HOẶC THỰC HIỆN; HOẶC (iv) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO NGOÀI PHẠM VI KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA ANA (HAY BÊN ĐƯỢC CẤP PHÉP HOẶC BÊN CẤP PHÉP CỦA ANA) NGAY CẢ KHI BÊN ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI.


Quý khách đặc biệt công nhận rằng ANA không chịu trách nhiệm về các nội dung bôi nhọ, xúc phạm, vi phạm hoặc trái phép của bất kỳ bên thứ ba nào và ANA có quyền xóa những nội dung đó khỏi Trang web mà không cần phải chịu trách nhiệm.

Nội dung của các trang trong Trang web bao gồm nhưng không giới hạn: văn bản, đồ họa và biểu tượng là những tài liệu có bản quyền do ANA sở hữu hoặc kiểm soát, có chứa tên, thương hiệu, nhãn dịch vụ và nhãn thương mại của ANA (và bên được cấp phép cũng như bên cấp phép của ANA). Quý khách có thể tải bản sao tạm thời của các tài liệu này về một máy tính và in một bản sao của tài liệu để sử dụng cho việc tìm hiểu, đánh giá hoặc sử dụng các dịch vụ hay sản phẩm của ANA (hoặc bên được cấp phép hay bên cấp phép của ANA). Ngoài quyền lợi nêu trên, nghiêm cấm in, sao chép, mô phỏng, tách rời, phân phối, truyền, tải lên, tải về, lưu trữ, phát hành ra công chúng, sửa đổi hoặc chỉnh sửa những tài liệu này (trừ khi được luật pháp cho phép). Nghiêm cấm sử dụng biểu tượng, địa chỉ trang web hoặc các phương tiện khác của ANA để liên kết từ bất kỳ trang nào thuộc Trang web của ANA đến các trang khác trên Internet. ANA không chịu trách nhiệm về bất kỳ trang nào trên Internet có chứa trang thuộc Trang web của ANA cũng như ANA không chịu trách nhiệm về trang của bất kỳ bên nào khác liên kết đến Trang web của ANA hoặc một phần của Trang web được liên kết đến trang đó. ANA có thể cải tiến và/hoặc thay đổi sản phẩm và/hoặc chương trình được mô tả trên Trang web, bao gồm các điều khoản và điều kiện về việc quý khách sử dụng trang web này mà không cần phải chịu trách nhiệm.

ANA cung cấp dịch vụ và chương trình ở nhiều khu vực trên thế giới. Trang web có thể đề cập đến một số dịch vụ hoặc chương trình nhất định không được cung cấp trên toàn thế giới mà không cần phải nêu hạn chế cụ thể về việc đó khi đưa ra ưu đãi. Việc đề cập đó không đồng nghĩa với việc ANA dự định cung cấp dịch vụ hoặc chương trình đó ở tất cả các quốc gia hoặc địa điểm trên thế giới.

ANA, All Nippon Airways, ANA Discover Japan, ANA Experience Japan, Inspiration of Japan, Experience Class, Welcome to Experience Class, Japan Elevated và nhiều dấu hiệu thương mại khác là dấu hiệu thương mại đã đăng ký của ANA. Các biểu tượng và thương hiệu được nhắc đến là nhãn dịch vụ/thương hiệu của người sở hữu tương ứng.

Điều khoản và Điều kiện mạng xã hội của ANA

Điều 1: Phạm vi áp dụng các điều khoản

All Nippon Airways Co., Ltd. ("ANA") duy trì một số kênh mạng xã hội công khai có sẵn (mỗi "Kênh ANA SM") toàn cầu, ví dụ như:
• @allnipponairways trên Facebook
• @allnipponairways.id trên Facebook
• @allnipponairways.vn trên Facebook
• @ana.hongkong trên Facebook
• @ana.ch.traditional trên Facebook
• @allnipponairways trên Instagram
• @allnipponairways_ana trên TikTok
• @FlyANA_official trên X
• All Nippon Airways trên LinkedIn
• 全日空航空_ANA trên Weibo(微博) 
• 全日空航空ANA trên WeChat(微信)
• 全日空航空北京办事处 trên Douyin(抖音)

ANA cung cấp các Kênh ANA SM để hiển thị, phổ biến và xem nội dung, ảnh hoặc video và đăng bình luận về ANA (“Dịch vụ”).
Những điều khoản và điều kiện (các “Điều khoản này) áp dụng đối với việc sử dụng Dịch vụ trên Kênh ANA SM. 
Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn tuân theo các Điều khoản này cũng như các điều khoản và điều kiện của nền tảng mạng xã hội áp dụng.
Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các Điều khoản này và điều khoản và điều kiện của nền tảng mạng xã hội áp dụng, thì điều khoản và điều kiện của nền tảng mạng xã hội sẽ chiếm ưu tiên.  

Điều 2: Nội dung do ANA tạo

ANA sở hữu nội dung của từng Kênh ANA SM, bao gồm nhưng không giới hạn ở giao diện hình ảnh, các tính năng tương tác, đồ họa, thiết kế, biên soạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở, việc ANA lựa chọn, phối hợp và sắp xếp Nội dung của người dùng), mã máy tính, sản phẩm, phần mềm và tất cả các thành phần và bộ phận khác của Dịch vụ (“Nội dung của ANA”) ngoại trừ nội dung bạn đăng hoặc đặt lên Kênh ANA SM (“Nội dung của bạn”) và nội dung của tất cả người dùng, bao gồm bạn và các bên thứ ba (“Nội dung của người dùng”).
Ngoài ra, ANA cũng sở hữu bản quyền, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, bí mật thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác trên khắp thế giới, được liên kết với Nội dung và Dịch vụ của ANA, được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhận diện thương mại, bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại và bí mật thương mại cùng tất các các luật và quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu áp dụng khác.
Bạn không được bán, cấp phép, sao chép, công bố, sửa đổi, tái sản xuất, phân phối, tạo bản phái sinh hoặc phóng tác, trưng bày công khai (ngoại trừ trên Kênh ANA SM) hoặc sử dụng hay khai thác dưới bất kỳ hình thức nào, một phần hay toàn bộ Nội dung của ANA mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ ANA. 
Ngoại trừ trường hợp được cung cấp rõ ràng và không mơ hồ trong tài liệu này, ANA không cấp bất kỳ quyền rõ ràng hay ngụ ý nào cho bạn, và tất cả các quyền trong và đối với Dịch vụ và Nội dung của ANA thuộc về ANA.

ANA có thể cung cấp các liên kết đến các trang web khác hoặc nền tảng mạng xã hội để thuận tiện cho người dùng Kênh ANA SM.
ANA không chịu trách nhiệm cho nội dung của các trang web hoặc nền tảng mạng xã hội này, và ANA không xác nhận, chứng thực hay bảo đảm cho các sản phẩm hoặc dịch vụ được mô tả hoặc được cung cấp trên những trang web hay nền tảng mạng xã hội này.

Điều 3: Thỏa thuận người dùng

Bằng cách sử dụng Kênh ANA SM, bạn đồng ý đã đọc và hiểu các Điều khoản này và Chính sách về quyền riêng tư của ANA.

Bằng cách sử dụng Kênh ANA SM, bạn đồng ý sẽ KHÔNG và không hỗ trợ, khuyến khích, hay tạo điều kiện cho người khác sử dụng Dịch vụ trên Kênh ANA SM để:

 1. Vi phạm những điều khoản này;
 2. Vi phạm quyền của bên thứ ba bất kỳ, bao gồm mọi hành vi vi phạm bảo mật, bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền đạo đức, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc bất kỳ quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác;
 3. Sửa đổi bất kỳ bản quyền, dấu hiệu thương mại, dấu hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo hay hình ảnh của ANA, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của ANA;
 4. Đăng bất kỳ nội dụng nào sai lệch hoặc phỉ bảng về ANA, những người dùng khác hoặc các bên thứ ba hoặc sản phẩm hay dịch vụ của họ;
 5. Quảng bá một hoạt động kinh doanh hoặc liên doanh thương mại hay sự kiện khác ngoài hoạt động kinh doanh hoặc sự kiện do ANA xúc tiến, hay sử dụng Dịch vụ hoặc nội dung trên Kênh vì những mục đích thương mại của riêng bạn hoặc bên thứ ba;
 6. Quảng bá các tài liệu chiến dịch trước bầu cử hoặc bầu cử hay các hành động tương tự;
 7. Khuyến khích hoặc lôi kéo thay mặt cho bất kỳ nhóm tôn giáo có tổ chức cụ thể, tổ chức từ thiện, công ty thương mại hay nhóm nào khác, ngoài ANA;
 8. Đe dọa, bám theo, gây tổn hại hoặc xâm phạm người khác, hoặc khuyến khích niềm tin mù quáng hay phân biệt đối xử, hoặc gạ gẫm thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên hoặc gửi hay truyền bá hình ảnh khiêu dâm;
 9. Vi phạm bất kỳ luật, quy định hay trật tự công cộng nào;
 10. Giám sát hoặc sao chép Dịch vụ hay một phần Dịch vụ bằng cách sử dụng bất kỳ robot, nhện, ứng dụng tìm kiếm/truy xuất nào, hoặc thiết bị tự động khác, quy trình hoặc phương tiện truy cập, truy xuất, góp nhặt hoặc chú dẫn bất kỳ phần nào của Kênh;
 11. Sử dụng Dịch vụ chỉ như một trang để tải xuống tập tin;
 12. Lưu, xử lý hoặc khai thác bất kỳ thông tin nào trên Kênh về người dùng, ngoại trừ thông tin do ANA cung cấp thông qua Dịch vụ trên Kênh;
 13. Cố gắng lấy quyền truy cập trái phép vào Kênh, hoặc các hệ thống máy tính hay mạng được kết nối với Kênh thông qua tấn công an ninh, khai thái mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác;
 14. Sử dụng Kênh để truyền bất kỳ vi-rút máy tính, sâu, lỗi, ngựa Trojan, mã độc, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại hoặc các mặt hàng khác có tính chất phá hoại hoặc gây hại;
 15. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phầm mềm hay đoạn chương trình nào can thiệp vào hoạt động đúng của Kênh, hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng của Kênh;
 16. Sử dụng Kênh để cản trở hoạt động của Dịch vụ hoặc gây tổn hại cho Kênh hoặc nội dung của Kênh; hoặc
 17. Xóa, phá vỡ, vô hiệu hóa, bẻ khóa, làm hỏng hoặc can thiệp vào bất kỳ tính năng nào liên quan đến bảo mật của Kênh, các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép nội dung hoặc các tính năng thực thi các hạn chế khi sử dụng Kênh.

Điều 4: Nội dung do người dùng tạo

A. Trách nhiệm đối với nội dung của bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho Nội dung của bạn, và sau khi đăng, bạn không thể rút lại nội dung mà không có sự đồng ý của ANA. 
Bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến Nội dung của bạn, bao gồm mọi sự phụ thuộc của bên thứ ba về chất lượng, tính chính xác hoặc độ tin cậy của nội dung, và bất kỳ rủi ro nào liên quan đến thông tin cá nhân mà bạn tiết lộ.
Bạn tuyên bố rằng bạn sở hữu hoặc có các quyền cần thiết để sử dụng và ủy quyền sử dụng Nội dung của bạn.
Bạn không được ngụ ý rằng Nội dung của bạn theo bất kỳ cách nào được ANA hoặc nền tảng mạng xã hội tài trợ hoặc ủng hộ.

Bạn có thể phải chịu trách nhiệm nếu, ví dụ, Nội dung của bạn chứa tài liệu sai lệch, cố ý gây hiểu lầm hoặc phỉ báng; vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào, bao gồm mọi bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền nhân thân, quyền riêng tư, quyền công khai, hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác; chứa tài liệu bất hợp pháp, bao gồm ngôn từ kích động hoặc khiêu dâm bất hợp pháp; khai thác hoặc gây tổn hại cho trẻ vị thành niên; vi phạm hoặc ủng hộ việc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào hoặc vi phạm các Điều khoản này.

B. Quyền sử dụng nội dung của bạn. ANA có thể sử dụng Nội dung của bạn bằng cách trình bày công khai, định dạng lại, kết hợp nội dung vào quảng cáo và các hình thức khác, tạo bản phái sinh từ nội dung, quảng bá và phân phối nội dung trong các mục đích sử dụng khác, và ANA cũng có thể cho phép các đối tác của mình thực hiện điều tương tự liên quan đến các trang web của riêng họ và các kênh mạng xã hội (“Đối tác của ANA”).
Do đó, theo đây, bạn cấp cho ANA quyền có phạm vi toàn cầu, vĩnh viễn, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp giấy phép phụ, có thể truyền để sử dụng Nội dung của bạn cho mọi mục đích.
Bạn cũng cấp cho người dùng Dịch vụ và mọi Đối tác của ANA quyền truy cập Nội dung của bạn liên quan đến việc họ sử dụng Dịch vụ.
Cuối cùng, bạn miễn trừ trách nhiệm cho ANA và người sử dụng Kênh ANA SM và bất kỳ đối tác nào của ANA khỏi bất kỳ khiếu nại và xác nhận quyền đạo đức hoặc thẩm quyền đối với Nội dung của bạn. 
Trong ngữ cảnh của đoạn này, “sử dụng” nghĩa là sử dụng, sao chép, trình bày và hiển thị công khai, tái sản xuất, phân phối, sửa đổi, dịch, xóa, phân tích, thương mại hóa và soạn các bản phái sinh của Nội dung của bạn.

C. Quảng cáo. ANA và những người được cấp phép của công ty có thể trình bày công khai quảng cáo, nội dung có trả phí, và thông tin khác gần hoặc liên quan đến Nội dung của bạn.
Bạn không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào cho những quảng cáo như vậy.
Cách thức, chế độ và phạm vi quảng cáo như vậy có thể thay đổi mà không cần thông báo cụ thể cho bạn.

D. Nội dung của người dùng. Nội dung của người dùng trên Kênh ANA SM không nhất thiết phản ánh quan điểm của ANA.
Bạn xác nhận rằng ANA không ủng hộ hoặc tài trợ bất kỳ Nội dung của người dùng nào, trừ khi được trình bày rõ ràng bởi ANA, và rằng ANA không chịu trách nhiệm phê duyệt, đánh giá hoặc sàng lọc Nội dung của người dùng.
Tuy nhiên, ANA có quyền xóa, sàng lọc, chỉnh sửa hoặc sắp đặt lại Nội dung của người dùng theo quyết định của riêng chúng tôi, mà không cần thông báo cho bạn, miễn là chúng tôi không vi phạm pháp luật khi làm vậy.
Ví dụ, ANA có thể xóa Nội dung của bạn nếu nội dung vi phạm các Điều khoản này.
Ngoại trừ như được mô tả trong Chính sách về quyền riêng tư của ANA  hay do luật pháp yêu cầu, chúng tôi không có nghĩa vụ lưu giữ hoặc cung cấp cho bạn bản sao Nội dung của bạn, và chúng tôi không đảm bảo bất kỳ tính bảo mật nào đối với Nội dung của bạn.

Điều 5: Giới hạn trách nhiệm

A. ANA không đảm bảo tính chính xác, hoàn chỉnh, phù hợp cho mục đích hoặc các vấn đề khác liên quan đến thông tin mà người dùng bất kỳ đăng hoặc đặt trên Kênh ANA SM. 
Bạn đồng ý rằng ANA đã và sẽ không chịu trách nhiệm cho thiệt hại bạn chịu do sử dụng thông tin lấy từ Kênh ANA SM.

B. ANA không đảm bảo tính chính xác, hoàn chỉnh, phù hợp cho mục đích hoặc các vấn đề khác liên quan đến thông tin mà ANA hoặc các đối tác kinh doanh hoặc đại diện của công ty đăng hoặc đặt trên Kênh ANA SM. 
Bạn đồng ý rằng ANA đã và sẽ không chịu trách nhiệm cho thiệt hại bạn chịu do sử dụng thông tin này, ngoại trừ trường hợp cố ý hoặc sơ xuất rõ ràng từ phía ANA hoặc các đối tác kinh doanh hoặc đại diện của công ty.

C. ANA không chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại do người dùng Kênh ANA SM gây ra, và bạn đồng ý rằng nếu bạn bị bên thứ ba gây tổn hại liên quan đến việc bạn sử dụng Kênh ANA SM, bạn sẽ không yêu cầu ANA bồi thường.

D. Bạn đồng ý rằng ANA không chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại do việc bạn sử dụng Kênh ANA SM gây ra, ngoại trừ trường hợp cố ý hoặc sơ xuất rõ ràng từ phía ANA.

E. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều nào trong các Điều khoản này và gây thiệt hại cho ANA, ANA có thể yêu cầu bạn bồi thường.

Điều 6: Sửa đổi Điều khoản sử dụng

A. ANA có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản này theo thời gian theo quyết định của riêng mình. Mọi thay đổi có hiệu lực ngay lập tức khi đăng tải. 

B. Việc bạn tiếp tục sử dụng bất kỳ Kênh ANA SM sau khi Điều khoản sửa đổi được đăng nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó.
Bạn phải kiểm tra trang này theo thời gian để biết về mọi thay đổi, vì điều khoản này có tính ràng buộc với bạn.

Các Điều khoản này có hiệu lực từ 6 tháng 8 năm 2021.