การเช็คอินออนไลน์

การเช็คอินออนไลน์สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

การเช็คอินออนไลน์ช่วยให้ผู้ที่ได้จองที่นั่งไว้และกรอกข้อมูลที่จำเป็นสามารถเช็คอินเที่ยวบินของตนในช่วง 24 ชั่วโมงถึง 75 นาทีก่อนออกเดินทาง

ในระหว่างขั้นตอนนี้ ท่านสามารถยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงที่นั่งและรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องได้ ท่านสามารถจองที่นั่งและใส่ข้อมูลที่จำเป็นได้ตลอดเวลาหลังจากที่ท่านได้ทำการจองเที่ยวบินแล้ว

 • ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารกหรือในบางเส้นทางอาจไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ หากท่านมีเที่ยวบินต่อเครื่องหลายเที่ยว การเช็คอินจะเป็นไปตามลำดับเที่ยวบินของท่าน

Information

 • As of June 24th, Online Check-In service for domestic flights is available on Domestic ANA Website.
 • Customers who reserve domestic flights with international ticket need to check-in on this Website.
  (Some cases may not be able to Online Check-In.Please check in at the airport counter.)

ขั้นตอนการเช็คอินออนไลน์

ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนการเช็คอิน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางในเที่ยวบินของท่าน ผู้โดยสารที่เดินทางไปยัง/มาจากสหรัฐอเมริกาต้องลงทะเบียนข้อมูลการเข้าเมืองด้วย

 • ผู้โดยสารที่จองที่นั่งแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงที่นั่งได้ในขั้นตอนนี้ คำขอที่นั่งจะขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ
 • สำหรับรายละเอียดการเดินทางระหว่างประเทศที่มีการต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น สามารถเช็คอินออนไลน์ได้เพียง 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศ แม้จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนการเช็คอิน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินภายในประเทศก็ตาม
 • เมื่อเดินทางด้วยหลายเที่ยวบิน จะต้องทำการเช็คอินตามลำดับของเที่ยวบิน

ค้นหาข้อมูลการจองของท่าน จากนั้นใส่ข้อมูลหนังสือเดินทางหรือที่อยู่อีเมลเพื่อจองที่นั่งได้ในหน้าจอรายละเอียดการจอง

รายละเอียดข้อมูลการจอง

หมายเลขการจอง

หมายเลขการจองของ ANA ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขหกตัว

หากท่านไม่ได้ทำการจองผ่าน ANA (เช่น โดยใช้ตัวแทนท่องเที่ยว) หมายเลขการจองอาจแตกต่างออกไป โปรดขอหมายเลขการจองของ ANA ผ่านทางตัวแทนที่ออกบัตรโดยสาร

หมายเลข e-Ticket บนหน้ารายละเอียดข้อมูลการจอง

หมายเลข e-Ticket

หมายเลข e-Ticket ของท่านมีความยาว 13 หลักและขึ้นต้นด้วย 205

ชื่อของท่าน

หากชื่อกลางปรากฏบนบัตรโดยสารของท่าน ให้ใส่ชื่อตามด้วยชื่อกลางของท่าน (โดยไม่เว้นวรรค) ในช่อง “ชื่อ” ตัวอย่างเช่น หากชื่อบนบัตรโดยสารของท่านคือ John Scott Doe ท่านจะต้องใส่ชื่อเช่นนี้

ชื่อ: JOHNSCOTT นามสกุล: DOE

 • หากชื่อของท่านมีช่องว่าง ท่านต้องเพิ่มช่องว่างนั้น

หากไม่สามารถยืนยันการจองของท่านได้หรือมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสำนักงานที่ท่านทำการจองไว้

โปรดจองเลือกที่นั่งอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศ หากท่านจองไม่ทันเวลาที่กำหนด 48 ชั่วโมง ท่านจะสามารถจองเลือกที่นั่งได้ในหน้าจอการเช็คอินออนไลน์ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงจนถึง 75 นาทีล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

บริการนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้กับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารก หรือในบางเส้นทาง โปรดดูรายละเอียดในข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางและผู้โดยสารที่มีสิทธิ์

การรับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง

ประเภทของบัตรโดยสารขึ้นเครื่องที่ใช้ในสนามบินแต่ละแห่ง

ประเภทของบัตรโดยสารขึ้นเครื่องที่ใช้แตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับสนามบินที่ออกเดินทาง โปรดตรวจสอบล่วงหน้า

 • ผู้โดยสารที่ต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA Group ไปยังเที่ยวบินที่ไม่ใช่ ANA Group ไม่สามารถรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่องที่สนามบินที่ทำการต่อเครื่องได้ แม้การเช็คอินจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ตาม โปรดพิมพ์บัตรโดยสารขึ้นเครื่อง หรือขอรับที่สนามบินที่ท่านออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA Group ของท่านก่อนที่จะถึงเวลาออกเดินทาง
การเดินทางออกจากญี่ปุ่น

ท่านสามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์หรือบัตรผ่านขึ้นเครื่องแบบพิมพ์ที่สนามบินขาออกสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA ทั้งหมด

บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแสดงผ่านโทรศัพท์

หากท่านกำลังออกเดินทางจากญี่ปุ่น ท่านสามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแสดงผ่านโทรศัพท์ได้ที่สนามบินขาออกสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมด

บัตรโดยสารขึ้นเครื่อง

หากท่านกำลังออกเดินทางจากญี่ปุ่น ท่านสามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแบบพิมพ์ได้ที่สนามบินขาออกสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมด

การออกเดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก

การออกเดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ท่านสามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์หรือบัตรผ่านขึ้นเครื่องแบบพิมพ์ที่สนามบินขาออกสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA ทั้งหมด

บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแสดงผ่านโทรศัพท์

หากท่านกำลังออกเดินทางจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ท่านสามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์ได้ที่สนามบินขาออกสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA ทั้งหมด

บัตรโดยสารขึ้นเครื่อง

หากท่านกำลังออกเดินทางจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ท่านสามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแบบพิมพ์ได้ที่สนามบินขาออกสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA ทั้งหมด

การออกเดินทางจากประเทศเม็กซิโก

ท่านสามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแบบพิมพ์ได้ที่สนามบินนานาชาติเม็กซิโกซิตี้เท่านั้น โปรดทราบว่าท่านจะไม่สามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแสดงผ่านโทรศัพท์ได้

บัตรโดยสารขึ้นเครื่อง

ท่านสามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแบบพิมพ์ได้ที่สนามบินนานาชาติเม็กซิโกซิตี้

บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแสดงผ่านโทรศัพท์

ท่านไม่สามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแสดงผ่านโทรศัพท์ได้ที่สนามบินนานาชาติเม็กซิโกซิตี้

การออกเดินทางจากยุโรปและรัสเซีย

ท่านสามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์หรือบัตรโดยสารขึ้นเครื่องแบบพิมพ์ได้ที่สนามบินขาออกในลอนดอน บรัสเซลล์ เวียนนา ปารีส แฟรงก์เฟิร์ต มิวนิก ดุสเซลดอร์ฟ มิลาน และสตอกโฮล์ม

บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแสดงผ่านโทรศัพท์

ท่านสามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแสดงผ่านโทรศัพท์ได้ที่สนามบินขาออกในลอนดอน บรัสเซลล์ เวียนนา ปารีส แฟรงก์เฟิร์ต มิวนิก ดุสเซลดอร์ฟ มิลาน และสตอกโฮล์ม

บัตรโดยสารขึ้นเครื่อง

ท่านสามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแบบพิมพ์ได้ที่สนามบินขาออกในลอนดอน บรัสเซลล์ เวียนนา ปารีส แฟรงก์เฟิร์ต มิวนิก ดุสเซลดอร์ฟ มิลาน และสตอกโฮล์ม

ท่านสามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแบบพิมพ์ได้ที่สนามบินนานาชาติวลาดิวอสต็อคเท่านั้น โปรดทราบว่าท่านจะไม่สามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์ได้

บัตรโดยสารขึ้นเครื่อง

ท่านสามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแบบพิมพ์ได้ที่สนามบินนานาชาติวลาดิวอสต็อค

บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแสดงผ่านโทรศัพท์

ท่านไม่สามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์ได้ที่สนามบินนานาชาติวลาดิวอสต็อค

การออกเดินทางจากเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโอเชียเนีย

ท่านสามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์หรือบัตรโดยสารขึ้นเครื่องแบบพิมพ์ได้ที่สนามบินขาออกในเซี่ยงไฮ้ (ผู่ตง) ฮ่องกง* ไทเป (เถาหยวนและซงซาน) โซล (อีช็อน) กรุงเทพมหานคร กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ ซิดนีย์ และเพิร์ท

 • * หากท่านกำลังต่อเครื่องผ่านบริการเรือข้ามฟากต่อจากเมืองหลายเมืองในภูมิภาคสามเหลี่ยมลุ่มปากแม่น้ำไข่มุกจูเจียงและมีบัตรโดยสารขึ้นเครื่องแบบพิมพ์หรือบัตรผ่านขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์ โปรดไปที่จุดเคาน์เตอร์ ANA ภายใน SkyPier (ท่าเรือข้ามฟาก) เพื่อรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของท่าน

บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแสดงผ่านโทรศัพท์

ท่านสามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์ได้ที่สนามบินขาออกในฮ่องกง ไทเป (เถาหยวนและซงซาน) โซล (อีช็อน) กรุงเทพมหานคร กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ ซิดนีย์ และเพิร์ท

บัตรโดยสารขึ้นเครื่อง

ท่านสามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแบบพิมพ์ได้ที่สนามบินขาออกในฮ่องกง ไทเป (เถาหยวนและซงซาน) โซล (อีช็อน) กรุงเทพมหานคร กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ ซิดนีย์ และเพิร์ท

ท่านสามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแบบพิมพ์ได้ที่สนามบินในปักกิ่ง ต้าเหลียน ชิงเต่า กวางโจว เสิ่นหยาง เซียะเหมิน เฉิงตู อู่ฮั่น เซินเจิ้น โฮจิมินห์ และพนมเปญเท่านั้น โปรดทราบว่าท่านจะไม่สามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์ได้

บัตรโดยสารขึ้นเครื่อง

ท่านสามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแบบพิมพ์ได้ที่สนามบินในปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ (ผู่ตง) ต้าเหลียน ชิงเต่า กวางโจว เสิ่นหยาง เซียะเหมิน เฉิงตู อู่ฮั่น เซินเจิ้น โฮจิมินห์ และพนมเปญ

บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแสดงผ่านโทรศัพท์

ท่านไม่สามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์ได้ที่สนามบินในปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ (ผู่ตง) ต้าเหลียน ชิงเต่า กวางโจว เสิ่นหยาง เซียะเหมิน เฉิงตู อู่ฮั่น เซินเจิ้น โฮจิมินห์ หรือพนมเปญ

โปรดไปที่จุดเคาน์เตอร์สัมภาระที่สนามบินโซล (คิมโพ) เซี่ยงไฮ้ (หงเฉียว) หางโจว ฮานอย มุมไบ เดลี เจนไน จาการ์ตา มะนิลา และย่างกุ้งเพื่อรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่องของท่าน โปรดทราบว่าท่านจะไม่สามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์หรือบัตรโดยสารขึ้นเครื่องแบบพิมพ์ได้

บัตรโดยสารขึ้นเครื่อง

ท่านจะไม่สามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแบบพิมพ์ได้ที่สนามบินโซล (คิมโพ) เซี่ยงไฮ้ (หงเฉียว) หางโจว ฮานอย มุมไบ เดลี เจนไน จาการ์ตา มะนิลา หรือย่างกุ้ง

บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแสดงผ่านโทรศัพท์

ท่านจะไม่สามารถใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์ได้ที่สนามบินโซล (คิมโพ) เซี่ยงไฮ้ (หงเฉียว) หางโจว ฮานอย มุมไบ เดลี เจนไน จาการ์ตา มะนิลา หรือย่างกุ้ง

การเก็บข้อมูลผู้โดยสารที่จำเป็น

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีนแผ่นดินใหญ่ (ยกเว้นฮ่องกง) ไต้หวัน อินเดีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือแคนาดา ทางรัฐบาลกำหนดให้สายการบินจะต้องเก็บข้อมูลที่เรียกว่า ข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Information - API) เมื่อจองเที่ยวบิน ท่านจะได้รับแจ้งให้ระบุข้อมูลนี้และ ANA จะส่งข้อมูลนี้ไปให้รัฐบาลของประเทศที่เดินทางเข้า

สำหรับข้อกำหนดในการเข้าทุกประเทศที่ ANA ให้บริการ โปรดดูข้อมูลของสนามบินนั้นจาก คู่มือสนามบินและเมืองของ ANA

มีการเก็บข้อมูลใดบ้างจากผู้โดยสาร

ผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่ให้บริการต้องให้ข้อมูลดังนี้

 • ชื่อเต็ม (ชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนตามหนังสือเดินทางของท่าน)
 • วันเดือนปีเกิด (ตามปฏิทินสากล)
 • เพศ
 • เลขประจำตัวผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (Redress Number) หากมี
  • กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Homeland Security - DHS) กำหนดเลขประจำตัวผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อเป็นวิธีปกป้องผู้โดยสารที่อาจได้รับการระบุตัวตนไม่ถูกต้องว่าอยู่ในรายการเฝ้าระวังเนื่องด้วยหลากหลายเหตุผล เช่น ใช้ชื่อและนามสกุลเดียวกันกับผู้ที่คาดการณ์ว่าอาจเป็นผู้ก่อการร้าย
  • ผู้โดยสารจะต้องลงทะเบียนในโปรแกรมผู้เดินทางที่ต้องมีหมายเลข TRIP (Traveler Redress Inquiry Program) เพื่อขอรับเลขประจำตัวผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
 • หมายเลขประจำตัวผู้เดินทางที่ตรวจสอบแล้ว หากมี
  • หมายเลขประจำตัวผู้เดินทางที่ตรวจสอบแล้วคือ PASS ID สำหรับสมาชิกของโปรแกรมนักเดินทางที่เชื่อถือได้ เช่น โปรแกรมผ่านแดนสากล ผู้ที่มี ID นี้มีสิทธิ์ใน TSA Precheck® ซึ่งเป็นโปรแกรมตรวจคัดกรองแบบเร่งด่วนของ TSA
  • ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ในโปรแกรมนี้จะผ่านขั้นตอนการตรวจคัดกรองที่จุดรักษาความปลอดภัยของสนามบินสหรัฐอเมริกาได้รวดเร็วขึ้นโดยใช้ช่องทางพิเศษและไม่จำเป็นต้องถอดรองเท้า เข็มขัด เสื้อคลุม หรือนำแล็ปท็อปและของเหลวออกมาแสดง เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และเดินทางร่วมกับผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ใช้บริการสามารถผ่านช่องทางพิเศษได้ด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ TSA Precheck®
 • ผู้พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายอาจต้องระบุหมายเลขกรีนการ์ดของตนด้วย
  • หมายเลข (ทะเบียน) คนต่างด้าวหรือ USCIS# ที่ด้านหน้าบัตร

ต้องมีวีซ่าก่อนเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่

วีซ่าเป็นเอกสารอนุญาตให้ท่านเข้าสู่ประเทศปลายทาง บางประเทศไม่ต้องมีวีซ่าหรือกำหนดให้เฉพาะผู้โดยสารบางประเภทที่ต้องมีวีซ่า

เพื่อตรวจสอบว่าต้องใช้วีซ่าที่จุดหมายปลายทางของท่านหรือไม่ โปรดดูข้อมูลใน คู่มือสนามบินและเมือง

หมายเลขวีซ่าคือหมายเลขสีแดงทางด้านขวาล่างของวีซ่า (โดยปกติจะเป็นตัวเลข 6-8 หลัก) เมื่อใส่ข้อมูลนี้ ท่านต้องใส่ตัวเลขทั้งหมด 8 หลัก

 • หากหมายเลขวีซ่าน้อยกว่า 8 หลัก โปรดใส่เลขศูนย์ (0) หนึ่งตัวหรือมากกว่านั้นข้างหน้าหมายเลขดังกล่าว

ผู้โดยสารที่ไม่สามารถเช็คอินออนไลน์ได้

ผู้โดยสารด้านล่างนี้ควรเช็คอินออนไลน์ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง จนถึง 75 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันออกเดินทาง

 • ผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาซึ่งต้องมีวีซ่าสำหรับเอกสารตรวจคนเข้าเมือง
 • ผู้ที่ได้ซื้อบัตรโดยสารในค่าโดยสารที่ไม่สามารถจองระบุที่นั่งล่วงหน้าได้ (เช่น ยื่นคำขอผ่านตัวแทนท่องเที่ยว)
 • ผู้โดยสารที่ได้จองและชำระค่าบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการบินโดย ANA Group ภายใต้หมายเลขเที่ยวบินของสายการบินอื่น
 • การจองให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีซึ่งใช้ที่นั่งของตนเอง
  • หากท่านไม่สามารถจองที่นั่งของท่านในเว็บไซต์ ANA ก่อนออกเดินทางได้ ท่านสามารถขอเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้โดยการติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศของท่าน หลังจากนั้น ท่านสามารถใช้การเช็คอินออนไลน์ที่เว็บไซต์ ANA ได้

ผู้โดยสารที่ไม่สามารถเช็คอินออนไลน์ได้

 • ผู้ที่เดินทางด้วยเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการบินโดยสายการบินอื่น
 • ผู้ที่มีใบรับรองแพทย์
 • ผู้ที่ได้ซื้อที่นั่งเพิ่มเพื่อนำสัมภาระขนาดใหญ่ขึ้นเครื่องหรือด้วยเหตุผลในลักษณะคล้ายกัน
 • ผู้ที่ถือบัตรโดยสารที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบที่ไม่ได้ใช้ที่นั่งของตนเองร่วมเดินทาง

เส้นทางที่มีสิทธิ์เช็คอินออนไลน์ได้

เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการบินโดย ANA Group ทั้งหมดมีสิทธิ์เช็คอินออนไลน์ได้ เที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการบินโดยสายการบินอื่นไม่ได้รับสิทธิ์นี้

 • บางเที่ยวบิน เช่น เที่ยวบินเช่าเหมาลำ อาจไม่ได้รับสิทธิ์นี้เช่นกัน

เงื่อนไขการเช็คอินออนไลน์สำหรับเที่ยวบินต่อเครื่องมีดังต่อไปนี้

 • เมื่อต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ: การต่อเครื่องจะต้องเป็นภายในวันเดียวกันหรือวันถัดไป
 • เมื่อต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น: การต่อเครื่องจะต้องเป็นภายในวันเดียวกัน
 • เมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรที่มีการต่อเครื่องไปยัง/จากเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA Group
 • เมื่อต่อเครื่องจากเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น (ส่วนแรกของการเดินทางของท่าน) ไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA Group
หมายเหตุ:
 • การเช็คอินออนไลน์อาจไม่พร้อมให้บริการในบางกรณี แม้ว่าท่านจะลงทะเบียนข้อมูลที่จำเป็นล่วงหน้าแล้วก็ตาม ในกรณีนี้ ท่านจะได้รับอีเมลแนะนำให้ไปเช็คอินที่สนามบินจาก ANA
 • การเช็คอินออนไลน์อาจไม่พร้อมให้บริการด้วยเหตุผลทางด้านระบบ ในกรณีดังกล่าว โปรดทำการเช็คอินที่สนามบิน

เมื่อมาถึงสนามบิน

เตรียมบัตรผ่านขึ้นเครื่องที่พิมพ์ออกมาหรือบนโทรศัพท์ให้พร้อม เช็คอินกระเป๋าอย่างน้อย 60 นาทีก่อนเที่ยวบินของท่านและอย่าลืมไปที่ประตูขึ้นเครื่องล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนออกเดินทาง

ข้อมูลการอัพเกรด

ผู้โดยสารที่อัพเกรดแล้ว:

การเช็คอินจะสามารถใช้งานได้สำหรับชั้นโดยสารที่สูงกว่า

ผู้โดยสารที่อยู่ในรายชื่อรอการอัพเกรด:

ผู้โดยสารที่ได้อัพเกรดก่อนวันที่ออกเดินทางสามารถเช็คอินในชั้นโดยสารที่สูงกว่า ผู้ที่ยังไม่ได้อัพเกรดจะได้รับการเช็คอินในชั้นโดยสารบนบัตรโดยสารที่ซื้อ

 • โปรดตรวจสอบว่าสามารถอัพเกรดได้หรือไม่ที่เคาน์เตอร์สนามบิน เพราะอาจมีที่นั่งว่างในวันที่ออกเดินทาง

ผู้โดยสารที่ใช้คะแนนอัพเกรดในวันที่ออกเดินทาง:

โปรดสอบถามที่เคาน์เตอร์สนามบิน เราขอแนะนำให้ทำการอัพเกรดล่วงหน้าหากสามารถทำได้

 • ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเมื่อใช้คะแนนอัพเกรดในวันที่ออกเดินทาง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่