การป้อนข้อมูลการจอง

 • ●หมายเลขการสำรองที่นั่ง
  • หมายเลขการจองเที่ยวบินของ ANA ประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัก โดยเป็นอักขระตัวอักษรผสมตัวเลขแบบครึ่งความกว้าง (half-width alphanumeric characters)

  • [หากท่านไม่ได้สำรองที่นั่งเที่ยวบินผ่าน ANA (เช่น จองผ่านตัวแทนท่องเที่ยว)]
   การสำรองที่ท่านได้รับอาจแตกต่างไปจากของหมายเลขการจองของ ANA สำหรับหมายเลขการสำรองที่นั่งของ ANA โปรดขอผ่านสำนักงานที่ออกตั๋ว
 • ●หมายเลข e-Ticket
  • หมายเลขบนตั๋วที่ออกโดย ANA เป็นตัวเลข 13 หลักที่เริ่มต้นด้วยเลข 205
 • ภาพตั๋ว (สำเนาสำหรับลูกค้า e-Ticket) ที่ออกโดย ANA
 • ●ชื่อ
  • ป้อนชื่อและนามสกุลของท่านด้วยตัวอักษร

  • [การป้อนชื่อกลาง]
   หากมีชื่อกลางแสดงบนตั๋วของท่าน ให้ป้อนชื่อ แล้วตามด้วยชื่อกลางของท่านในช่องข้อมูล "ชื่อ"

   (ตัวอย่างการป้อน)
   หากชื่อกลาง คือ SCOTT
   ชื่อ(ชื่อจริง) : TAROSCOTT นามสกุล(นามสกุล) : SORANO

   * หากชื่อของท่านมีเว้นวรรคคั่น ท่านต้องป้อนเว้นวรรคด้วย

หากไม่สามารถยืนยันการจองของท่าน หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานที่ท่านจองเที่ยวบิน