การยื่นคำร้องผ่าน eTA (Electronic Travel Authorization) สำหรับเดินทางเข้าประเทศแคนาดา

ประกาศสำคัญ
  • รัฐบาลแคนาดากำหนดเป็นภาคบังคับสำหรับชาวต่างชาติจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าที่กำลังจะเดินทางมายังประเทศแคนาดาให้ยื่นคำร้องผ่าน Electronic Travel Authorization (eTA) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2016 เป็นต้นไป

เนื่องด้วยข้อกำหนดนี้ เราจะตรวจข้อมูลเมื่อท่านดำเนินการในขั้นตอนเช็คอินที่ประเทศญี่ปุ่นว่าลูกค้าของเราที่กำลังจะเดินทางไปยังประเทศแคนาดา หรือกำลังจะใช้บริการสนามบินในประเทศแคนาดาเพื่อเปลี่ยนเครื่องไปยังประเทศอื่นนั้นมีเอกสาร eTA แล้วหรือไม่
เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของประเทศแคนาดา เราอาจไม่อนุญาตให้ลูกค้าที่มีสัญชาติตามข้อกำหนดที่ไม่มีเอกสาร eTA ขึ้นเครื่องในเที่ยวบินของเรา
โปรดตรวจสอบล่วงหน้าว่าท่านจำเป็นต้องมีเอกสาร eTA หรือไม่ หากท่านจำเป็นต้องมีเอกสาร eTA โปรดยื่นคำร้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดินทางมายังสนามบิน

ลูกค้าที่จำเป็นต้องยื่นคำร้อง Electronic Travel Authorization (eTA)
พลเมืองสหรัฐอเมริกา/ไม่ใช่พลเมืองประเทศแคนาดา ที่มีสัญชาติซึ่งไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศแคนาดา จะต้องยื่นคำร้องเอกสาร eTA ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดินทางทางอากาศมายังประเทศแคนาดา
ท่านไม่จำเป็นต้องมีเอกสาร eTA ในกรณีที่เดินทางทางบกหรือทางทะเลมายังประเทศแคนาดา


[หมายเหตุสำคัญ]
พลเมืองผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศแคนาดา
แม้ว่าท่านจะไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสาร eTA เมื่อเดินทางทางอากาศเข้าสู่ประเทศแคนาดา แต่ท่านจำเป็นต้องถือบัตรพลเมืองผู้มีถิ่นพำนักถาวร (Permanent Residency - PR) ของประเทศแคนาดา หรือเอกสารการเดินทางสำหรับผู้มีถิ่นพำนักถาวร (Permanent Resident Travel Document - PRTD) ติดตัวอยู่กับท่าน
หากท่านไม่มีเอกสารดังกล่าวอยู่กับท่าน ท่านอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องในเที่ยวบินที่จะเดินทางไปยังประเทศแคนาดา

พลเมืองผู้มีถิ่นพำนักถาวรของสหรัฐอเมริกา
ท่านจำเป็นต้องยื่นคำร้องเอกสาร eTA เพื่อเดินทางทางอากาศเข้าสู่ประเทศแคนาดา นอกจากนี้ ท่านจะต้องมีบัตรกรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกาอยู่กับตัว
ท่านไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องเอกสาร eTA ในกรณีที่ท่านเดินทางทางบกหรือทางทะเลมายังประเทศแคนาดา

นักเรียกนักศึกษา/พนักงานชั่วคราวจากต่างชาติ
ลูกค้าที่มีสัญชาติที่กำหนดให้ต้องยื่นคำร้องเอกสาร eTA ซึ่งได้รับเอกสารอนุญาตให้ศึกษาหรือทำงาน ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2015 จะต้องยื่นคำร้องเอกสาร eTA ในกรณีที่มีแผนการเดินทางทางอากาศออกจากและกลับไปยังประเทศแคนาดา


ข้อมูลจากเว็บไซต์รัฐบาลประเทศแคนาดา

[เกี่ยวกับการยื่นคำร้องเอกสาร eTA]

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบ eTA ท่านจำเป็นต้องยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ (Canada.ca/eTA) ให้เสร็จเรียบร้อย เมื่อท่านยื่นคำร้องเอกสาร eTA เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากนั้นสองถึงสามนาที ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนให้ทราบว่าท่านได้รับอนุมัติเอกสาร eTA หรือไม่ แม้ว่ากระบวนการยื่นคำร้องจะสามารถดำเนินการได้ทันทีก่อนการเดินทางมายังประเทศแคนาดา แต่รัฐบาลประเทศแคนาดาขอแนะนำให้ท่านยื่นคำร้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่ท่านจะกำหนดแผนการเดินทาง
เมื่อยื่นคำร้องเอกสาร eTA ในขั้นตอนการดำเนินการ ท่านจำเป็นต้องป้อนรายละเอียด ซึ่งได้แก่ข้อมูลหนังสือเดินทางและที่อยู่อีเมลของท่าน รวมถึงชำระค่าธรรมเนียม ($7 CAD) ด้วยบัตรเครดิต
เอกสาร eTA มีระยะเวลาที่ใช้งานได้ 5 ปี (อย่างไรก็ตาม หากหนังสือเดินทางของท่านมีกำหนดหมดอายุการใช้งานภายใน 5 ปี เอกสาร eTA ของท่านจะยังคงใช้การต่อไปได้จนถึงวันหมดอายุของหนังสือเดินทางของท่าน) ท่านสามารถเข้าออกประเทศแคนาดาได้หลายครั้งตามความประสงค์ภายในระยะเวลาที่เอกสาร eTA ของท่านยังไม่หมดอายุ
โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้หรือเว็บไซต์ของรัฐบาลประเทศแคนาดาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

【eTA-related Sites】
เว็บไซต์ยื่นคำร้องเอกสาร eTA (ภาษาอังกฤษและภาษาอื่น)
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp

คำแนะนำการยื่นแบบฟอร์มคำร้องให้เสร็จสมบูรณ์ (ภาษาญี่ปุ่น)
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/japanese.pdf

หน้าคำอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร eTA
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-en.asp