สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

การเดินทางมายังและออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

ในหน้านี้ ท่านจะได้พบข้อมูลที่ต้องการถึงขั้นตอนในการเดินทางที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิในกรุงเทพมหานครและไปยังจุดหมายของท่านได้อย่างง่ายดาย

ประชาสัมพันธ์

 • สืบเนื่องจากข้อกำหนดที่ออกโดยการท่าอากาศยาน ขณะนี้ผู้โดยสารชั้นธุรกิจจะไม่สามารถใช้บริการช่องทางด่วน FAST TRACK ที่ขาเข้า Arrivals 2 ได้
  ผู้โดยสารสามารถใช้หนึ่งในช่องทางพิเศษแทนได้ภายในบริเวณจุดตรวจที่ขาเข้า Arrivals 1 และ 3
 • ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน อาคารผู้โดยสาร Satellite จะเริ่มให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ

คำแนะนำสู่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

แผนที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออก และข้อมูลอื่นๆ สำหรับการนำทางในสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิในกรุงเทพมหานคร

อาคารผู้โดยสารขาเข้า

แผนที่ขาเข้าของสนามบินกรุงเทพมหานคร
การตรวจคนเข้าเมือง
 • โปรดแสดงหนังสือเดินทางของท่าน
 • เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองสำหรับผู้พำนักอาศัยและนักเดินทางจะอยู่แยกกัน นักเดินทางต้องไปที่เคาน์เตอร์ที่ระบุว่า “Foreign Passport”
ช่องทางพิเศษผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

ลูกค้าต่อไปนี้สามารถใช้ช่องทางพิเศษผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองได้

 • ชั้นธุรกิจ
 • ผู้โดยสารทุพพลภาพ
 • ผู้โดยสารอาวุโส (อายุมากกว่า 70 ปี)
 • สตรีมีครรภ์
 • ผู้โดยสารที่มากับทารก

โปรดแสดงบัตรผ่านขึ้นเครื่องเมื่อใช้บริการนี้

ศุลกากร
 • ลูกค้าที่มีรายการสิ่งของต้องสำแดงต้องยื่นแบบฟอร์มศุลกากร
 • หากท่านมีรายการสิ่งของต้องสำแดง โปรดไปที่เคาน์เตอร์สีแดง
 • หากท่านไม่มีสิ่งของต้องสำแดง โปรดไปที่เคาน์เตอร์สีเขียว

อาคารผู้โดยสารขาออก

แผนที่ขาออกของสนามบินกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลสนามบิน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องรับรองในสนามบิน

การเช็คอิน
จุดตรวจรักษาความปลอดภัยและการตรวจคนเข้าเมือง

โปรดขึ้นบันไดเลื่อนเพื่อไปที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัยที่ชั้นบน หลังผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยแล้ว ท่านจะต้องไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หมายเหตุ: โปรดเตรียมหนังสือเดินทางและถือบัตรตรวจคนเข้าเมืองส่วนที่ถูกต้องและบัตรผ่านขึ้นเครื่องไว้

ช่องทางพิเศษสู่จุดคัดกรองความปลอดภัย

ลูกค้าต่อไปนี้สามารถใช้ช่องทางพิเศษสู่จุดคัดกรองความปลอดภัยได้

 • ชั้นธุรกิจ
 • ผู้โดยสารทุพพลภาพ
 • ผู้โดยสารอาวุโส (อายุมากกว่า 70 ปี)
 • สตรีมีครรภ์
 • ผู้โดยสารที่มากับทารก

โปรดแสดงบัตรผ่านขึ้นเครื่องเมื่อใช้บริการนี้

การต่อเครื่อง

แผนที่ต่อเครื่องของสนามบินกรุงเทพมหานคร
การต่อเครื่องจาก ANA ไปยังสายการบินอื่น (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)
 • หลังจากที่เดินทางมาถึงชั้น 2 ให้ไปที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารที่ต่อเครื่อง ดำเนินการเช็คอินที่เคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องระหว่างประเทศที่ชั้น 3 ให้เสร็จสิ้น และไปที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องของเที่ยวบินต่อเครื่องของท่าน
  • เคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องไม่พร้อมให้บริการสำหรับบางเที่ยวบิน ในกรณีนี้ หลังจากเสร็จขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองในกรุงเทพมหานครแล้ว ท่านจะต้องรับสัมภาระเช็คอินของท่านและเข้ารับการตรวจสอบทางศุลกากร แล้วจากนั้นผ่านกระบวนการดังกล่าวอีกครั้งที่เคาน์เตอร์เช็คอินระหว่างประเทศที่ชั้น 4 โปรดตรวจสอบกับสายการบินต่อเครื่องของท่านล่วงหน้าเกี่ยวกับเคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่อง
เปลี่ยนเครื่องจาก ANA ไปยังเที่ยวบินภายในประเทศไทย

การต่อเครื่องไปยังภูเก็ต (HKT) เชียงใหม่ (CNX) กระบี่ (KBV) สมุย (USM) หาดใหญ่ (HDY) ด้วย Thai Airways (TG)
การต่อเครื่องไปยังภูเก็ต (HKT) เชียงใหม่ (CNX) กระบี่ (KBV) สมุย (USM) หาดใหญ่ (HDY) ตราด (TDX) ด้วย Bangkok Airways (PG)

 • หลังจากเช็คอินที่เคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องของ Thai Airways (TG) หรือ Bangkok Airways (PG) ให้ผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองที่บริเวณจุดตรวจสอบการเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศ และไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่องของเที่ยวบินต่อเครื่องของท่าน

หากต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินภายในประเทศที่ไม่ใช่เที่ยวบินข้างต้น:

 • หลังผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ และผ่านด่านศุลกากรแล้ว โปรดไปยังเคาน์เตอร์ประตูทางออกขึ้นเครื่องของเที่ยวบินภายในประเทศที่ชั้น 4

หากต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบินอื่นและเที่ยวบินภายในประเทศไทยไปยัง ANA:

 • หากท่านยังไม่ได้เช็คอินเที่ยวบินของ ANA ที่สนามบินที่จะออกเดินทาง โปรดเช็คอินที่เคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องของ ANA (เคาน์เตอร์เปลี่ยนเครื่องฝั่งตะวันออกหรือตะวันตก) ซึ่งอยู่ชั้น 3 แล้วไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่องของ ANA
  • ยกเว้นการเปลี่ยนเครื่องจากบริษัทสายการบินบางราย