ข้อมูลสัมภาระของเที่ยวบินร่วม

การจัดการสัมภาระของเที่ยวบินร่วมและเที่ยวบินของสายการบินอื่น

เที่ยวบินร่วม คือ เที่ยวบินที่ดำเนินการโดยพนักงานและเครื่องบินของสายการบินพันธมิตร ภายใต้หมายเลขเที่ยวบินของ ANA (NH) หากมีเที่ยวบินร่วมหรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นรวมอยู่ในแผนการเดินทาง อาจมีการนำกฎสัมภาระของสายการบินนั้นมาใช้

กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระในเที่ยวบินร่วม

กฎระเบียบสำหรับสัมภาระที่อนุญาตฟรี สัมภาระส่วนเกิน สัมภาระถือขึ้นเครื่อง สัมภาระที่จำกัด และอื่นๆ อาจแตกต่างกันในเที่ยวบินร่วม โดยทั่วไปแล้ว จะใช้กฎสัมภาระที่อนุญาตฟรีที่เขียนอยู่บนบัตรโดยสาร

 • ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสายการบินที่รับสัมภาระเช็คอินของท่าน สัมภาระฟรีที่อนุญาตอาจแตกต่างจากที่ปรากฏอยู่บนบัตรโดยสารเครื่องบินของท่าน โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับสายการบินที่เกี่ยวข้อง
 • เมื่อเดินทางเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้บัตรโดยสารซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศ จะมีการนำกฎสัมภาระสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศมาใช้
 • โปรดทราบว่าในกรณีที่ยืนยันไม่ได้ว่าจะขนส่งสัมภาระชนิดหนึ่งทางเครื่องบินได้หรือไม่ก่อนเวลาออกเดินทาง อาจมีการปฏิเสธคำขอสำหรับการขนส่งนั้น

การตัดสินใจว่ากฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของสายการบินใดจะบังคับใช้นั้นจะปฏิบัติตาม:

ระเบียบข้อบังคับของ IATA ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสัมภาระ IATA มติที่ 302 ของหน้านี้ และ

กฎหมายของสหรัฐอเมริกา/แคนาดา

สมาชิก Star Alliance Gold

โปรดตรวจสอบน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ได้เมื่อเดินทางบนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินสมาชิก Star Alliance หรือพันธมิตรที่เชื่อมต่อกับ Star Alliance

ข้อกำหนดสัมภาระของ IATA มติที่ 302 (เนื้อหาบางส่วนได้รับการแก้ไขจากต้นฉบับ)

ได้มีมติว่า

เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น กระบวนการเลือกข้อประกาศเกี่ยวกับสัมภาระต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับการเดินทางเส้นทางระหว่างประเทศ

1) ประกาศเกี่ยวกับสัมภาระ หมายถึง ระเบียบการจัดการน้ำหนักสัมภาระฟรี รวมถึงค่าธรรมเนียมสัมภาระ

2) เพื่อวัตถุประสงค์ให้เป็นทางเลือกสำหรับประกาศเกี่ยวกับสัมภาระ กระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอนต่อไปนี้จะผลบังคับใช้กับการเดินทางรระหว่างสายการบิน

 • ขั้นที่ 1:
  หากประกาศเกี่ยวกับสัมภาระที่เผยแพร่สำหรับสายการบินผู้ให้บริการทั้งหมดมีกระบวนการเหมือนกัน ประกาศเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้
 • ขั้นที่ 2:
  ประกาศใดประกาศหนึ่งหรือมากกว่าตามบทบัญญัติสัมภาระที่แตกต่างกันระหว่างผู้ให้บริการสายการบินที่มีส่วนร่วม ให้บังคับใช้บทบัญญัติทั่วไป รวมถึงเนื้อหาที่แตกต่างกันที่มีการเผยแพร่ของสายการบินหลัก (MSC)
  (ในกรณีที่เป็นเที่ยวบินร่วม ข้อบังคับนี้จะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของสายการบินผู้ทำการตลาด เว้นแต่สายการบินผู้ให้บริการได้เผยแพร่ข้อกำหนดกฎที่สายการบินนั้นๆ เป็นสายการบินที่ให้บริการ)
 • ขั้นที่ 3:
  หากไม่มีการประกาศของ MSC บทบัญญัติเกี่ยวกับสัมภาระสำหรับการเดินทางที่เกี่ยวข้อง ให้บังคับใช้ประกาศเกี่ยวกับที่ได้เผยแพร่ภายใต้ข้อกำหนดของสายการบินผู้ให้บริการที่รับมอบสัมภาระเช็คอิน
 • ขั้นที่ 4:
  หากสายการบินผู้รับมอบสัมภาระเช็คอินที่จุดเช็คอินไม่ได้เผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับสัมภาระสำหรับเส้นทางการเดินทางระหว่างสายการบินที่เกี่ยวข้อง ให้บังคับใช้ประกาศเกี่ยวกับสัมภาระที่เผยแพร่ของแต่ละสายการบินที่ให้บริการเป็นเส้นทางต่อเส้นทางไป

3) สายการบินหลัก (MSC)

 • การเดินทางระหว่างพื้นที่ IATA สองพื้นที่ขึ้นไป สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินที่เส้นทางอันดับที่หนึ่งที่ข้ามจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง
 • สำหรับการเดินทางระหว่างพื้นที่ย่อยที่มีการจัดเก็บภาษีของ IATA (IATA Tariff Sub-Areas) สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินที่เส้นทางอันดับที่หนึ่งที่ข้ามจากพื้นที่ย่อยหนึ่งไปยังอีกพื้นที่ย่อยหนึ่ง
 • สำหรับการเดินทางภายในพื้นที่ย่อยที่มีการจัดเก็บภาษีของ IATA (IATA Tariff Sub-Areas) สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินที่เส้นทางระหว่างประเทศอันดับที่หนึ่ง

พื้นที่ IATA (IATA Area) / พื้นที่ย่อยที่มีการจัดเก็บภาษีของ IATA (IATA Tariff Sub-Areas)

IATA กำหนดโลกออกเป็น 3 พื้นที่ (พื้นที่ IATA (IATA Area 1/2/3)) และกำหนดพื้นที่ IATA เป็นพื้นที่ย่อย (IATA Tariff Sub-Areas)

พื้นที่ พื้นที่ย่อยที่มีการจัดเก็บภาษีของ IATA (IATA Tariff Sub-Areas)

พื้นที่ IATA 1:

อเมริกาเหนือ รวมถึงฮาวาย อเมริกาใต้ ฯลฯ

อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก)

หมู่เกาะแคริบเบียน

อเมริกากลาง

อเมริกาใต้ (บราซิล ชิลี เปรู ฯลฯ)

พื้นที่ IATA 2

ยุโรป/ตะวันออกกลาง ฯลฯ

ยุโรป

ตะวันออกกลาง

แอฟริกา

พื้นที่ IATA 3

ญี่ปุ่น เกาหลีใต้

ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินเดีย ฯลฯ

ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเกาหลีเหนือ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (จีน สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม กวม ฯลฯ)

เอเชียใต้ (อินเดีย ฯลฯ)

แปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้ (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ)

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัมภาระตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

หากบัตรโดยสารของท่านระบุว่าสถานที่ออกเดินทาง สถานที่ปลายทาง หรือปลายทางสุดท้ายอยู่ในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงดินแดนของสหรัฐอเมริกา) หรือแคนาดา เป็นที่ตกลงว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับสัมภาระ (น้ำหนักสัมภาระฟรีและค่าธรรมเนียม) จะบังคับใช้ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัมภาระของสายการบินนั้นจะบังคับใช้กับแผนการเดินทางทั้งหมดในเที่ยวบินของท่าน

ข้อมูลการเดินทางที่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ

 • ขั้นตอนที่ 1: สายการบินแรกที่ได้เผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับสัมภาระของตนผ่าน ATPCO (บริษัทประกาศภาษีสายการบิน) ตามแผนการเดินทางของท่าน
 • ขั้นตอนที่ 2:
  • หากสายการบินที่เลือกในขั้นตอนที่ 1 บังคับใช้นโยบายของสายการบินหลัก (MSC)
   สายการบินหลักสำหรับเที่ยวบินขาออกคือขาที่มีจุดสิ้นสุดของจุดแวะพักที่ไกลที่สุดจากจุดเริ่มต้น
   (สำหรับเที่ยวบินร่วม สายการบินผู้ทำการตลาด (Marketing Carrier) จะเป็น MSC)
  • หากสายการบินที่เลือกในขั้นตอนที่ 1 ไม่ได้บังคับใช้นโยบายสายการบินหลัก (MSC)
   สายการบินที่เลือกในขั้นตอนที่ 1
   (สำหรับเที่ยวบินร่วมจะเป็นสายการบินผู้ทำการตลาด)
หมายเหตุ

ANA ไม่ได้บังคับใช้นโยบายสายการบินหลัก

สายการบินหลัก (Most Significant Carrier - MSC)

 • การเดินทางระหว่างพื้นที่ IATA สองพื้นที่ขึ้นไป สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินที่เส้นทางอันดับที่หนึ่งที่ข้ามจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง
 • สำหรับการเดินทางระหว่างพื้นที่ย่อยที่มีการจัดเก็บภาษีของ IATA (IATA Tariff Sub-Areas) สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินที่เส้นทางอันดับที่หนึ่งที่ข้ามจากพื้นที่ย่อยหนึ่งไปยังอีกพื้นที่ย่อยหนึ่ง
 • สำหรับการเดินทางภายในพื้นที่ย่อยที่มีการจัดเก็บภาษีของ IATA (IATA Tariff Sub-Areas) สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินที่เส้นทางระหว่างประเทศอันดับที่หนึ่ง

พื้นที่ IATA (IATA Area) / พื้นที่ย่อยที่มีการจัดเก็บภาษีของ IATA (IATA Tariff Sub-Area)

IATA กำหนดโลกออกเป็น 3 พื้นที่ (พื้นที่ IATA (IATA Area 1/2/3)) และกำหนดพื้นที่ IATA เป็นพื้นที่ย่อย (IATA Tariff Sub-Areas)

พื้นที่ พื้นที่ย่อยที่มีการจัดเก็บภาษีของ IATA (IATA Tariff Sub-Areas)

พื้นที่ IATA 1:

อเมริกาเหนือ รวมถึงฮาวาย อเมริกาใต้ ฯลฯ

อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก)

หมู่เกาะแคริบเบียน

อเมริกากลาง

อเมริกาใต้ (บราซิล ชิลี เปรู ฯลฯ)

พื้นที่ IATA 2

ยุโรป/ตะวันออกกลาง ฯลฯ

ยุโรป

ตะวันออกกลาง

แอฟริกา

พื้นที่ IATA 3

ญี่ปุ่น เกาหลีใต้

ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินเดีย ฯลฯ

ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเกาหลีเหนือ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (จีน สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม กวม ฯลฯ)

เอเชียใต้ (อินเดีย ฯลฯ)

แปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้ (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฯลฯ)