สัมภาระเสียหาย

คำแนะนำสำหรับสิ่งของที่เสียหาย สูญหาย หรือลืมไว้

เราจัดการสัมภาระของท่านด้วยความเอาใจใส่จนถึงจุดหมายปลายทาง แต่อาจมีบางกรณีที่สัมภาระอาจได้รับความเสียหาย
เราขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวกจากเหตุการณ์นี้
โปรดมั่นใจว่าเราจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อบรรเทาความเสียหาย

การแจ้ง

หากท่านยังอยู่ที่สนามบิน

หากท่านสังเกตเห็นความเสียหายที่สัมภาระเช็คอินของท่าน โปรดรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ของ ANA ทันที

หากท่านออกจากสนามบินไปแล้ว

หากท่านสังเกตเห็นความเสียหายที่สัมภาระเช็คอินของท่านหลังจากที่ออกจากสนามบินแล้ว โปรดพิจารณาว่าข้อจำกัดความรับผิดชอบสามารถใช้กับสถานการณ์ของคุณได้หรือไม่ และรายงานให้ทราบภายในระยะเวลากฏหมายที่กำหนด
ตามที่แจ้งไว้ในเงื่อนไขการขนส่ง ท่านจะต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร (แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องสัมภาระเสียหาย)

หากท่านต้องการรายงานทางโทรศัพท์ ท่านจะต้องส่งแบบฟอร์มการแจ้งเรื่องสัมภาระเสียหายเพิ่มเติม
โปรดทราบว่าท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งจดหมายแจ้ง

 • * สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงด้วยเที่ยวบินที่ไม่ใช่ของ ANA โปรดติดต่อสายการบินที่ให้บริการโดยตรง

วันสุดท้ายในการแจ้ง

ภายใน 7 วันเมื่อเที่ยวบินเดินทางมาถึง

การชดเชย

โดยทั่วไปแล้ว สัมภาระที่ผ่านเกณฑ์สำหรับการชดเชยจะได้รับการซ่อมแซม เราอาจจะเสนอตัวเลือกอื่นโดยขึ้นอยู่กับขอบเขตของความเสียหายและเวลาที่ต้องใช้ในการซ่อมแซม

 • * โปรดทราบว่าการปฏิเสธความรับผิดชอบนี้อาจมีผลบังคับใช้ และบางกรณีอาจไม่ผ่านการพิจารณาการชดเชย

การปฏิเสธความรับผิด

เราจัดการสัมภาระของท่านด้วยความเอาใจใส่ แต่อย่างไรก็ตาม กระเป๋าเช็คอินของท่านอาจจะมีร่องรอยสึกหรอและฉีกขาดอันเป็นผลมาจากการจัดการสัมภาระตามปกติ
เราจะไม่รับผิดชอบอันเนื่องมาจาก:

 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของสายการบิน
 • ความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของสัมภาระ เช่น บรรจุไม่เหมาะสมหรือมากเกินไป เก่า
 • การสึกหรอหรือฉีกขาดตามปกติ ความเสียหายหรือการสูญเสียชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา
 • ความเสียหายที่เกิดจาก TSA (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือหน่วยงานตรวจสอบเพื่อรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ของแต่ละประเทศ
 • ความเสียหายอันเป็นผลมาจากลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น สิ่งของแตกหักง่าย
  (ตัวอย่าง) เครื่องดนตรี อุปกรณ์กีฬา (กระดานโต้คลื่น จักรยาน ฯลฯ) อุปกรณ์ละเอียดอ่อน (กล้อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ฯลฯ) เครื่องแก้ว ขวดสุรา ฯลฯ

รอยบุบ

สิ่งสกปรก

รอยฉีกขาด

ล้อสึกหรอ

การสูญเสียชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา

ความเสียหายของชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา

 • * ภาพข้างต้นเป็นตัวอย่างที่สามารถประเมินให้ยกเว้นความรับผิดชอบได้
  เราจะแจ้งให้ท่านทราบหลังจากที่ยืนยันสถานการณ์จริงของสัมภาระของท่าน

สิ่งที่ต้องทำหากสัมภาระของท่านสูญหาย

เราจัดการสัมภาระเช็คอินของผู้โดยสารด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง แต่อาจมีบางครั้งที่สัมภาระของท่านไปไม่ถึงปลายทาง เราขออภัยอย่างสูงต่อผู้โดยสารเหล่านี้ เราจะพยายามให้ถึงที่สุดเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้

หากท่านไม่สามารถค้นหาสัมภาระของท่านที่สนามบินที่เดินทางมาถึงได้ โปรดรายงานสัมภาระที่สูญหายของท่านทันทีโดยใช้หนึ่งในวิธีการในการรายงานดังต่อไปนี้

 • รายงานผ่านพอร์ทัลบริการตนเอง สำหรับสัมภาระล่าช้า
  รายงานสัมภาระล่าช้า
 • ติดต่อเคาน์เตอร์บริการสัมภาระที่สนามบินที่เดินทางมาถึง

กำหนดระยะเวลาการแจ้งสัมภาระสูญหาย

ตามที่ชี้แจงในเงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศ การแจ้งสัมภาระสูญหายจะต้องยื่นเรื่องภายใน 21 วันนับจากหลังจากวันที่จะได้รับสัมภาระ (ในกรณีที่เกิดความล่าช้า) หรือวันที่ควรจะได้รับสัมภาระ (ในกรณีที่สูญหาย)
โปรดทราบว่าเราอาจจะไม่สามารถตอบกลับได้หลังครบกำหนด

การติดตามสัมภาระ

เมื่อท่านแจ้งรับสัมภาระเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะอนุญาตให้ท่านตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานที่ของสัมภาระที่ล่าช้าได้ทางออนไลน์
หากท่านต้องการใช้บริการนี้ ท่านจะต้องมีหมายเลขอ้างอิงที่ได้รับเมื่อเดินทางถึงปลายทางหรือเมื่อขอใช้บริการแบบบริการตนเอง ซึ่งจะปรากฏพร้อมกับชื่อของท่าน หมายเลขอ้างอิงนี้จะแตกต่างจากหมายเลขบนป้ายที่ติดสัมภาระ หากท่านไม่มีหมายเลขอ้างอิง โปรดติดต่อจุดบริการที่สนามบินที่ท่านเดินทางไปถึง

ท่านยังสามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบันได้ด้วยตนเองโดยป้อนหมายเลขอ้างอิงของท่านที่เว็บไซต์ ระบบติดตามสัมภาระ

 • ระบบนี้ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • เฉพาะผู้โดยสารเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA Group (ยกเว้นเที่ยวบินที่มีหมายเลขเที่ยวบินที่ขึ้นต้นด้วย NQ) เท่านั้นที่สามารถใช้ระบบนี้ได้
 • หากท่านต่อเที่ยวบินของสายการบินอื่นหลังจากเที่ยวบินของ ANA และสัมภาระของท่านไม่ได้มาถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย ท่านควรติดต่อสายการบินที่ท่านขึ้นเครื่องครั้งสุดท้าย (สายการบินที่ดำเนินการในกรณีของเที่ยวบินร่วม)

การส่งคืนสัมภาระ

เราจะดำเนินการผ่านด่านศุลกากรในนามของท่านและส่งมอบสัมภาระที่พบไปยังสถานที่ที่ท่านกำหนด

การแจ้งสิ่งของที่อยู่ในสัมภาระ

เพื่อให้การค้นหาสิ่งของของท่านรวดเร็วยิ่งขึ้น อาจมีการขอให้ท่านระบุรายละเอียดเกี่ยวกับของที่บรรจุอยู่ในสัมภาระ เราอาจขอให้ท่านกรอก แบบสอบถามเกี่ยวกับทรัพย์สินที่สูญหาย คำตอบที่ท่านให้ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำไปใช้อ้างอิงเมื่อออกค่าชดเชย

การชดเชย

ในกรณีที่ไม่พบสัมภาระของท่าน ANA จะจ่ายค่าชดเชย 30 ถึง 45 วันหลังจากที่ท่านเดินทางมาถึงตาม เงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศ

ลืมสัมภาระ, รับสัมภาระผิด, สิ่งของที่ลืมไว้

หลังจากเดินทางมาถึง ผู้โดยสารแต่ละคนต้องรับสัมภาระเช็คอินของตนที่บริเวณรับสัมภาระโดยการยืนยันหมายเลขบนแท็กรับสัมภาระ

หากท่านออกจากสนามบินโดยไม่ได้รับสัมภาระของตน หรือถือสัมภาระของผู้อื่นไปโดยไม่ตั้งใจ โปรดติดต่อสนามบินขาเข้าทันที (ดูข้อมูลติดต่อสนามบินข้างต้น)

ข้อมูลนี้นำไปใช้กับสนามบินภายในประเทศญี่ปุ่น หากท่านเดินทางมาถึงสนามบินนอกญี่ปุ่น โปรดสอบถามสนามบินขาเข้า เนื่องจากกระบวนการอาจแตกต่างกันไปตามสนามบิน

สัมภาระที่ลืมไว้

การขอคืนสัมภาระที่ลืมไว้จะต้องมีการผ่านพิธีการศุลกากร ท่านมี 2 ตัวเลือกในการดำเนินการสิ่งนี้ให้เสร็จสิ้น:

กลับไปที่สนามบินเพื่อผ่านพิธีการศุลกากรด้วยตัวท่านเอง

หากท่านผ่านศุลกากรด้วยตนเอง (สำหรับกรณีเร่งด่วน) โปรดติดต่อสนามบินขาเข้าและกลับไปที่สนามบินพร้อมหนังสือเดินทางของท่าน เจ้าหน้าที่ของ ANA จะนำท่านไปยังสำนักงานศุลกากร สัมภาระของท่านจะผ่านศุลกากรโดยการดูแลของท่านเอง และจากนั้นท่านจะได้รับสัมภาระคืน

ใช้ตัวแทนในการผ่านพิธีการศุลกากรให้ท่าน

ANA สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของท่านในการผ่านพิธีการศุลกากรได้หากต้องการ แต่โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้ต้องใช้เวลาหลายวัน

เอกสารที่จำเป็น

 • สำเนาหนังสือเดินทางของท่าน (หน้าที่มีรูปภาพและหน้าที่ประทับตราเวลาเดินทางเข้าสู่ประเทศ)
  • หมายเหตุ: เราอาจไม่สามารถจัดการกับคำขอของท่านได้ หากสำเนาดังกล่าวไม่ชัดเจนพอ
 • แบบฟอร์มพิธีการศุลกากร/หนังสือมอบฉันทะ ที่สมบูรณ์
  • จะรับเฉพาะหนังสือมอบฉันทะต้นฉบับเท่านั้น ไม่รับสำเนา
  • โปรดนำเอกสารที่จำเป็นมาที่สนามบิน หรือส่งทางไปรษณีย์

โดยปกติแล้ว การรับโดยตัวแทนศุลกากรจะสามารถทำได้ในวันที่ได้รับเอกสารของท่าน ANA จะติดต่อท่านเกี่ยวกับเวลาในการจัดส่ง โดยหลักการแล้ว ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง สัมภาระของท่านจะจัดส่งไปยังสถานที่ที่ท่านเลือกพร้อมชำระเงินเมื่อจัดส่ง

 • หากท่านสังเกตเห็นว่าท่านได้ลืมสัมภาระไว้หลังจากเดินทางมาถึงโดยเที่ยวบินที่ไม่ได้ดำเนินการโดย ANA โปรดสอบถามกับสายการบินที่ท่านเดินทางมาถึง

สิ่งของที่ลืมทิ้งไว้บนเครื่องบิน

หากท่านลืมสิ่งของของท่านไว้บนเครื่องบิน โปรดติดต่อเราโดยใช้แบบสอบถาม

หากเราพบสิ่งของนั้น เราจะส่งคืนให้ท่านทันที โปรดทราบว่าท่านจะต้องชำระค่าจัดส่ง

สิ่งของที่พบในบริเวณสนามบินและไม่ใช่ในห้องโดยสารอาจเก็บไว้ที่บริษัทที่บริหารจัดการสนามบิน หรือสถานีตำรวจ โปรดติดต่อสนามบินเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสิ่งของของท่าน

ข้อมูลติดต่อสนามบิน

ที่นี่ ท่านจะพบข้อมูลสำหรับการติดต่อสนามบินปลายทางในกรณีที่สิ่งของเสียหาย สูญหาย หรือลืมไว้

ในประเทศญี่ปุ่น

[ ] คือรหัสประเทศ/รหัสพื้นที่ โปรดกด [รหัสประเทศ/รหัสพื้นที่] + หมายเลข (หากหมายเลขขึ้นต้นด้วยเลข 0 โปรดข้ามเลข 0) เมื่อท่านโทรจากนอกประเทศญี่ปุ่น

 • * สัญลักษณ์ “-” หมายความว่าถูกระงับ
สนามบิน สิ่งของที่ลืมไว้ ชั่วโมงการให้บริการ สัมภาระล่าช้าและเสียหาย (Delayed or Damaged Baggage) เวลาทำการ
นาริตะ [81]-(0)476-33-2300 9:00 ถึง 17:00 น. [81]-(0)476-33-2301 9:00 ถึง 17:00 น.
ฮาเนดะ [81]-(0)3-6428-3799 9:00 ถึง 17:00 น. [81]-(0)3-6428-5045 9:30 ถึง 17:00 น.
คันไซ [81]-(0)72-456-7575 9:00 ถึง 18:00 น. [81]-(0)72-456-7575 9:00 ถึง 18:00 น.
นาโกย่า ปิดทำการ - ปิดทำการ -
หมายเหตุ:
 • การโทรมีค่าใช้จ่าย
 • ชั่วโมงการให้บริการแสดงตามเวลาท้องถิ่น

สหรัฐอเมริกา/แคนาดา/เม็กซิโก

[ ] คือรหัสประเทศ/รหัสพื้นที่ โปรดกด [รหัสประเทศ/รหัสพื้นที่] + หมายเลขเมื่อท่านโทรจากต่างประเทศ

S = ตารางเวลาฤดูร้อน

W = ตารางเวลาฤดูหนาว

 • * สัญลักษณ์ “-” หมายความว่าถูกระงับ
สนามบิน สิ่งของที่ลืมไว้ เวลาทำการ สัมภาระล่าช้าและเสียหาย (Delayed or Damaged Baggage) เวลาทำการ
ชิคาโก [1]-773-686-5216 7:00 ถึง 19:00 น. (S)
5:30 ถึง 18:00 น. (W)
[1]-773-686-5216 7:00 ถึง 19:00 น. (S)
5:30 ถึง 18:00 น. (W)
โฮโนลูลู

[1]-808-838-0190

ต่อ 2

7:30 ถึง 13:30 น.

[1]-808-838-0190

ต่อ 2

7:30 ถึง 13:30 น.
ฮุสตัน [1]-832-626-2450 ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2024 ถึง 26 ตุลาคม 2024
5:30 ถึง 14:00 น.
[1]-832-626-2450 ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2024 ถึง 26 ตุลาคม 2024
5:30 ถึง 14:00 น.
ลอสแองเจลิส [1]-310-909-7887 8:00 ถึง 16:00 น./19:00 ถึง 00:00 น. [1]-310-909-7887 8:00 ถึง 16:00 น./19:00 ถึง 00:00 น.
นิวยอร์ก [1]-929-456-6270 7:15 ถึง 14:45 น./18:45 ถึง 2:30 น. [1]-929-456-6270 7:15 ถึง 14:45 น./18:45 ถึง 2:30 น.
ซานฟรานซิสโก [1]-650-488-3500 8:00 ถึง 15:00 น./18:00 ถึง 20:00 น. [1]-650-488-3500 8:00 ถึง 15:00 น./18:00 ถึง 20:00 น.
ซานโฮเซ่ [1]-408-441-5468 - [1]-408-441-5468 -
ซีแอตเทิล seallnh@fly-ana.com 10:30 ถึง 17:00 น. seallnh@fly-ana.com 10:30 ถึง 17:00 น.
วอชิงตันดีซี [1]-703-972-0061 ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2024 ถึง 26 ตุลาคม 2024
8:00 ถึง 15:30 น.
[1]-703-972-0061 ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2024 ถึง 26 ตุลาคม 2024
8:00 ถึง 15:30 น.
เม็กซิโกซิตี [52]-55-1228-6331 12:00 ถึง 18:00 น. [52]-55-1228-6331 12:00 ถึง 18:00 น.
แวนคูเวอร์ yvrllnh@fly-ana.com ตอบกลับภายในวันทำการถัดไป yvrllnh@fly-ana.com ตอบกลับภายในวันทำการถัดไป
หมายเหตุ:
 • การโทรมีค่าใช้จ่าย
 • ชั่วโมงการให้บริการแสดงตามเวลาท้องถิ่น
 • ข้อซักถามโดยทั่วไปจะจัดการโดยใช้ภาษาอังกฤษ

ยุโรป /รัสเซีย

[ ] คือรหัสประเทศ/รหัสพื้นที่ โปรดกด [รหัสประเทศ/รหัสพื้นที่] + หมายเลขเมื่อท่านโทรจากต่างประเทศ

 • * สัญลักษณ์ “-” หมายความว่าถูกระงับ
สนามบิน สิ่งของที่ลืมไว้ เวลาทำการ สัมภาระล่าช้าและเสียหาย (Delayed or Damaged Baggage) เวลาทำการ
ลอนดอน [44]-(0)20-8745-6606 12:00 ถึง 19:00 น. [44]-(0)330-094-8859
Global Baggage solution (GBS) / admin1@globalbaggage.co.uk
8:00 ถึง 19:30 น.
ปารีส [33]-(0)9-70-01-91-95
lostandfound.cdg1@dirby.fr
9:00 ถึง 21:00 น. [33]-(0)9-70-01-91-95
lostandfound.cdg1@dirby.fr
9:00 ถึง 21:00 น.
มิวนิก [49]-(0)89-975-72377/78
mucki@ana.co.jp
7:00 ถึง 15:00 น. [49]-(0)-89-975-72382
mucki@ana.co.jp
7:00 ถึง 15:00 น.
แฟรงก์เฟิร์ต frallnh@ana.co.jp 10:00 ถึง 16:30 น. [49]-(0)69-690-71001 7:00 ถึง 20:00 น.
ดัสเซลดอร์ฟ [49]-(0)211-421-72244 - [49]-(0)211-421-72244
apdus.ana.lostandfound@aviapartner.aero
-
บรัสเซลส์ [32]-(0)2-753-5870 14:30 ถึง 18:00 น. (อังคารถึงเสาร์) [32]-(0)2-753-7707
baggagebrupax@securitas.be
9:00 ถึง 17:00 น.
เวียนนา [43]-(0)1-7007-38130 8:00 ถึง 17:00 น. (ถึงเดือนกรกฎาคม 2024)
5:00 ถึง 13:00 น. (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2024)
arrival.services.vie@austrian.com 5:30 ถึง 23:30 น.
วลาดิวอสตอค [+7]-423-376-7800 9:00 ถึง 17:00 น. (จันทร์ถึงศุกร์)
(ญี่ปุ่น อังกฤษ รัสเซีย)
[+7]-423-230-6843
[+7]-924-730-0362 (โทรศัพท์มือถือ)
8:00 ถึง 20:00 น.
(อังกฤษ รัสเซีย)
หมายเหตุ:
 • การโทรมีค่าใช้จ่าย
 • ชั่วโมงการให้บริการแสดงตามเวลาท้องถิ่น
 • ข้อซักถามโดยทั่วไปจะจัดการโดยใช้ภาษาอังกฤษ

เอเชีย

[ ] คือรหัสประเทศ/รหัสพื้นที่ โปรดกด [รหัสประเทศ/รหัสพื้นที่] + หมายเลขเมื่อท่านโทรจากต่างประเทศ

S = ตารางเวลาฤดูร้อน

W = ตารางเวลาฤดูหนาว

สนามบิน สิ่งของที่ลืมไว้ เวลาทำการ สัมภาระล่าช้าและเสียหาย (Delayed or Damaged Baggage) เวลาทำการ
ฮ่องกง [852]-2186-4429
(สมาชิกพรีเมียมของ ANA [852]-2186-4408)
9:00 ถึง 17:30 น. [852]-2186-4429
(สมาชิกพรีเมียมของ ANA [852]-2186-4408)
9:00 ถึง 17:30 น.
ไทเป (เถาหยวน) [886]-(0)3-351-7637 8:30 ถึง 22:00 น. [886]-(0)3-351-7637 8:30 ถึง 22:00 น.
ไทเป (ซงซาน) [886]-(0)2-2715-6994 8:30 ถึง 18:00 น. [886]-(0)2-2715-6994 8:30 ถึง 18:00 น.
โซล (คิมโพ) [82]-(0)2-2661-6337 6:00 ถึง 22:00 น. [82]-(0)2-2661-6337 6:00 ถึง 22:00 น.
มุมไบ [91]-(0)22-6685-9161 14:00 ถึง 21:00 น. [91]-(0)22-6685-9161 14:00 ถึง 21:00 น.
เดลี [91]-(0)11-4963-4545 11:00 ถึง 19:00 น. [91]-(0)11-4963-4545 11:00 ถึง 19:00 น.
เจนไน [91]-(0)44-2256-9400 13:30 ถึง 22:30 น. (อาทิตย์ พุธ ศุกร์)
11:00 ถึง 20:00 น.(จันทร์ อังคาร พฤหัส เสาร์)
[91]-(0)44-2256-9400 13:30 ถึง 22:30 น. (อาทิตย์ พุธ ศุกร์)
11:00 ถึง 20:00 น.(จันทร์ อังคาร พฤหัส เสาร์)
กรุงเทพมหานคร [66]-(0)2-134-2403/2404 10:00 ถึง 12:00 น./17:00 ถึง 19:30 น. [66]-(0)2-134-2403/2404 10:00 ถึง 12:00 น./17:00 ถึง 19:30 น.
โฮจิมินห์ [84]-(0)28-3547-0415 8:00 ถึง 23:00 น. [84]-(0)28-3547-0415 8:00 ถึง 23:00 น.
ฮานอย [84]-(0)24-3926-2808
[84]-(0)24-3587-6004
8:30 ถึง 17:30 น. (จันทร์-ศุกร์)
19:10 ถึง 24:30 น. (เสาร์ อาทิตย์)
[84]-(0)24-3926-2808
[84]-(0)24-3587-6004
8:30 ถึง 17:30 น. (จันทร์-ศุกร์)
19:10 ถึง 24:30 น. (เสาร์ อาทิตย์)
สิงคโปร์ [65]-6597-4500 7:00 ถึง 23:30 น. [65]-6597-4500 7:00 ถึง 23:30 น.
จาการ์ตา [62]-811-8720-886
[62]-811-8720-889
8:00 ถึง 22:00 น. [62]-811-8720-886
[62]-811-8720-889
8:00 ถึง 22:00 น.
มะนิลา [63]-(0)2-88467000
ต่อ 1107
10:00 ถึง 19:00 น. [63]-9755854829 10:00 ถึง 19:00 น.
ย่างกุ้ง [95]-(0)1-9670534 14:00 ถึง 18:30 น. (S)
14:30 ถึง 19:00 น. (W)
[95]-(0)1-9670534 14:00 ถึง 18:30 น. (S)
14:30 ถึง 19:00 น. (W)
กัวลาลัมเปอร์ [60]-(0)3-8776-5772/5773 24 ชั่วโมง [60]-(0)3-8776-5772/5773 24 ชั่วโมง
พนมเปญ [855]-(0)23-862-916 14:00 ถึง 19:00 น. [855]-(0)23-862-803 7:00 ถึง 24:30 น.
หมายเหตุ:
 • การโทรมีค่าใช้จ่าย
 • ชั่วโมงการให้บริการแสดงตามเวลาท้องถิ่น
 • ข้อซักถามโดยทั่วไปจะจัดการโดยใช้ภาษาอังกฤษ

จีนแผ่นดินใหญ่

[ ] คือรหัสประเทศ/รหัสพื้นที่ โปรดกด [รหัสประเทศ/รหัสพื้นที่] + หมายเลข (หากหมายเลขขึ้นต้นด้วยเลข 0 โปรดข้ามเลข 0) เมื่อท่านโทรจากนอกประเทศจีน

 • * สัญลักษณ์ “-” หมายความว่าถูกระงับ
สนามบิน สิ่งของที่ลืมไว้ เวลาทำการ สัมภาระล่าช้าและเสียหาย (Delayed or Damaged Baggage) เวลาทำการ
ปักกิ่ง [86]-(0)10-6453-2501 8:00 ถึง 19:30 น. [86]-(0)10-6453-2501 8:00 ถึง 19:30 น.
ต้าเหลียน [86]-(0)411-8664-1137 8:30 ถึง 17:00 น. [86]-(0)411-8664-1137 8:30 ถึง 17:00 น.
เสิ่นหยาง [86]-(0)24-3192-9708 8:00 ถึง 16:30 น. (จันทร์-ศุกร์) [86]-(0)24-3192-9708 8:00 ถึง 16:30 น. (จันทร์-ศุกร์)
ชิงเต่า [86]-(0)532-8827-0108 8:30 ถึง 17:00 น. [86]-(0)532-8827-0108 8:30 ถึง 17:00 น.
เซี่ยงไฮ้ (ผู่ตง) [86]-(0)21-6833-9714 10:00 ถึง 17:00 น. [86]-(0)21-6833-9714 10:00 ถึง 17:00 น.
เซี่ยงไฮ้ (หงเฉียว) [86]-(0)21-2235-2532 9:00 ถึง 17:00 น. [86]-(0)21-2235-2532 9:00 ถึง 17:00 น.
หางโจว [86]-(0)571-8666-5966 9:30 ถึง 16:00 น. (จันทร์-ศุกร์) [86]-(0)571-8666-5966 9:30 ถึง 16:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
กวางโจว [86]-(0)20-2823-8082
[86]-(0)20-8612‐0849
8:30 ถึง 16:30 น.
24 ชั่วโมง (เฉพาะภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนเท่านั้น)
[86]-(0)20-2823-8082
[86]-(0)20-8612‐0849
8:30 ถึง 16:30 น.
24 ชั่วโมง (เฉพาะภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนเท่านั้น)
เซียะเหมิน [86]-(0)592-570-6036 5:30 ถึง 00:00 น.
(เฉพาะภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนเท่านั้น)
[86]-(0)592-570-8371 8:30 ถึง 18:00 น. (เฉพาะภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนเท่านั้น)
อู่ฮั่น [86]-(0)27-6559-0130 - [86]-(0)27-6559-0130 -
เซินเจิ้น [86]-(0)755-2345-9173 10:00 ถึง 17:30 น. [86]-(0)755-2345-8635 9:00 ถึง 00:00 น. 
(เฉพาะภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนเท่านั้น)
หมายเหตุ:
 • การโทรมีค่าใช้จ่าย
 • ชั่วโมงการให้บริการแสดงตามเวลาท้องถิ่น
 • ข้อซักถามโดยทั่วไปจะจัดการโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น

โอเชียเนีย

[ ] คือรหัสประเทศ/รหัสพื้นที่ โปรดกด [รหัสประเทศ/รหัสพื้นที่] + หมายเลข (หากหมายเลขขึ้นต้นด้วยเลข 0 โปรดข้ามเลข 0) เมื่อท่านโทรจากนอกประเทศออสเตรเลีย

สนามบิน สิ่งของที่ลืมไว้ เวลาทำการ สัมภาระล่าช้าและเสียหาย (Delayed or Damaged Baggage) เวลาทำการ
ซิดนีย์ [61]-(0)2-9667-6352 8:00 ถึง 16:00 น. [61]-(0)2-8337-9252 6:00 ถึง 22:00 น.
เพิร์ท [61]-1800-452-308 24 ชั่วโมง [61]-1800-452-308 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ:
 • การโทรมีค่าใช้จ่าย
 • ชั่วโมงการให้บริการแสดงตามเวลาท้องถิ่น
 • ข้อซักถามโดยทั่วไปจะจัดการโดยใช้ภาษาอังกฤษ