การล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการล่าช้าและการยกเลิกที่สนามบินในวันออกเดินทาง

อาจมีบางกรณีเมื่อเที่ยวบินเกิดล่าช้า ถูกยกเลิก หรือเปลี่ยนเที่ยวบินในวันออกเดินทางอันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น ความแออัดที่สนามบินและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ในกรณีดังกล่าว เรามุ่งมั่นที่จะมอบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์โดยเร็วที่สุดผ่านหน้าจอแสดงข้อมูลและประกาศของสนามบิน บนเว็บไซต์ ANA และผ่านศูนย์การจองเที่ยวบินและศูนย์บริการลูกค้าของ ANA

  • หากท่านไม่สามารถไปยังจุดหมายปลายทางในวันเดินทางที่กำหนดของท่านเนื่องจากเที่ยวบินล่าช้าเป็นเวลายาวนานหรือยกเลิกเที่ยวบินซึ่งเกิดจาก ANA เราจะรับผิดชอบโดยครอบคลุมค่าที่พัก/ขนส่งสาธารณะ/ฯลฯ
  • หากเที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน เช่นสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย เรายินดีให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมที่พักสำหรับท่านและอื่นๆ เท่าที่สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง
  • โปรดทราบว่าข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่ปกติในเที่ยวบินในวันที่ออกเดินทาง และไม่ได้ใช้กับการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดการที่เกิดขึ้นก่อนวันออกเดินทาง
  • หนังสือรับรองที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดได้จาก ออกหนังสือรับรองความล่าช้า/การยกเลิก/การเปลี่ยนเส้นทาง ในเว็บไซต์ ANA
    โปรดทราบว่าหนังสือรับรองจะสามารถออกให้สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA เท่านั้น หนังสือรับรองสำหรับเที่ยวบินร่วมระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรไม่พร้อมใช้งานผ่านบริการนี้

ขอบเขตค่าใช้จ่าย

สาเหตุที่ล่าช้า การยกเลิก หรือเหตุการณ์ที่คล้ายกัน ขอบเขตค่าใช้จ่าย
สาเหตุที่เกิดจาก ANA ANA รับผิดชอบโดยครอบคลุมค่าพี่พัก/ขนส่งสาธารณะ/ฯลฯ
สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ความแออัดของสนามบิน และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่นๆ ผู้โดยสารรับผิดชอบค่าพี่พัก/ขนส่งสาธารณะ/ฯลฯ

การชดเชยค่าใช้จ่ายคืน

หากเที่ยวบินของท่านล่าช้าหรือถูกยกเลิกเนื่องจากสาเหตุที่เกิดจาก ANA เรายินดีชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามมาสำหรับค่าที่พัก/ขนส่งสาธารณะ/ฯลฯ ตามวงจำกัดที่กำหนดโดย ANA

  • ต้องส่งใบเสร็จตัวจริงสำหรับการชดเชยค่าใช้จ่าย โดยจะไม่รับสำเนาใดๆ

ค่าที่พัก/ขนสงสาธารณะที่เกิดขึ้นก่อนออกเดินทางเนื่องจากเที่ยวบินล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบิน

เมื่อเที่ยวบินของท่านมีการเปลี่ยนแปลงและท่านต้องการที่พักเนื่องจากเที่ยวบินใหม่ของท่านอยู่ในวันที่ที่ออกเดินทางแตกต่างจากเที่ยวบินเดิม:

ภาพแสดงสถานการณ์ตัวอย่างที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ในกรณีที่เที่ยวบินของท่านมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเที่ยวบินเดิมล่าช้าหรือถูกยกเลิกและเที่ยวบินใหม่มีวันที่ที่ออกเดินทางแตกต่างกับเที่ยวบินเดิม เราจะชดเชยค่าที่พักและค่าขนส่งภาคพื้นดินให้ท่าน หากท่านต้องการที่พักเนื่องจากการขนส่งสาธารณะที่กำหนดไว้ไม่พร้อมให้บริการ (จำนวนเงินสูงสุด: 15,000 เยน)

ค่าที่พัก/ขนสงสาธารณะที่เกิดขึ้นหลังจากเดินทางมาถึงเนื่องจากเที่ยวบินล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบิน

เมื่อท่านไม่สามารถไปต่อเครื่องได้ทันเวลาหลังจากเดินทางมาถึงช้าเนื่องจากเที่ยวบินล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน ฯลฯ และต้องการที่พัก

ภาพแสดงสถานการณ์ตัวอย่างที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถไปต่อเครื่องได้ทันเวลาและต้องการที่พักหลังจากเดินทางมาถึงสนามบินปลายทางช้าเนื่องจากเที่ยวบินล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน ฯลฯ เราจะชดเชยค่าที่พักให้ท่าน (จำนวนเงินสูงสุด: 15,000 เยน)

เมื่อท่านเดินทางมาถึงช้าหลังจากเที่ยวบินล่าช้าและต้องการที่พักเนื่องจากขนส่งสาธารณะตามกำหนดเวลาไม่พร้อมให้บริการ

ภาพแสดงสถานการณ์ตัวอย่างที่อธิบายไว้ด้านล่าง

หากท่านไปถึงสนามบินปลายทางในช่วงกลางดึกเนื่องจากเที่ยวบินล่าช้าและการขนส่งสาธารณะที่กำหนดไว้ไม่พร้อมให้บริการในเวลาต่อมา ANA จะชดเชยค่าที่พักหรือค่าขนส่งสาธารณะที่เกิดขึ้นในการไปยังปลายทางของท่าน (จำนวนเงินสูงสุด: 15,000 เยน)