สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสุนัขไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ได้ออกประกาศแจ้งให้ระงับการนำสุนัขเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวจากประเทศและพื้นที่ที่ CDC พิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงต่อโรคพิษสุนัขบ้า และสุนัขที่เคยอยู่ในประเทศและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคพิษสุนัขบ้าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาในเที่ยวบินโดยสารและเที่ยวบินขนส่งสินค้าที่มาถึงสหรัฐอเมริกาในวันที่ หรือหลังจากวันที่ 14 กรกฎาคม 2021

สำหรับรายชื่อประเทศและพื้นที่ที่จัดให้อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงต่อโรคพิษสุนัขบ้า โปรดดูที่เว็บไซต์ของ CDC High-Risk Countries for Dog Rabies

สุนัขจากประเทศและพื้นที่ที่จัดให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคพิษสุนัขบ้า และสุนัขที่เคยอยู่ในประเทศและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคพิษสุนัขบ้าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา สามารถยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าประเทศต่อ CDC อย่างน้อย 30 วันทำการ ก่อนเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ในบางกรณี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ CDC How to Apply for a CDC Dog Import Permit

โปรดทราบว่าท่านอาจจะไม่ได้รับการอนุมัติจาก CDC เมื่อเดินทางมาถึงประเทศสหรัฐอเมริกา และสุนัขที่มาจากประเทศและพื้นที่ที่พิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงต่อโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก CDC ล่วงหน้าจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และจะถูกส่งกลับไปยังประเทศที่ออกเดินทางมา โดยท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง