Nhập thông tin đặt chỗ

 • ●Mã đặt chỗ
  • Mã đặt chỗ ANA gồm 6 chữ số là tổ hợp giữa các ký tự chữ và số.

  • [Nếu quý khách không đặt chỗ thông qua ANA (chẳng hạn như qua đại lý du lịch)]
   Mục đặt chỗ quý khách nhận có thể khác với mã đặt chỗ ANA. Để biết mã đặt chỗ ANA, vui lòng yêu cầu thông qua đại lý xuất vé.
 • ●Số vé điện tử
  • Số trên vé do ANA xuất là số gồm 13 chữ số bắt đầu bằng 205.
 • Ảnh vé (bản sao vé điện tử dành cho khách hàng) do ANA xuất
 • ●Tên
  • Nhập tên và họ bằng ký tự chữ cái.

  • [Nhập tên đệm]
   Nếu tên đệm được ghi trên vé, hãy nhập tên rồi tên đệm vào trường "Tên".

   (Mục nhập ví dụ)
   Nếu tên đệm là SCOTT
   Tên: TAROSCOTT Họ : SORANO

   * Nếu tên có khoảng trắng ở giữa, cần phải nhập cả khoảng trắng.

Nếu không thể xác nhận mục đặt chỗ hoặc có thắc mắc khác, vui lòng liên hệ với văn phòng nơi quý khách đã đặt chỗ.