ขั้นตอนออนไลน์

ขั้นตอนออนไลน์

หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการขอรับการช่วยเหลือเมื่อทำการจองทางออนไลน์

ขอความช่วยเหลือสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

หลังจากที่กรอกข้อมูลผู้โดยสารเมื่อทำการจองทางออนไลน์แล้ว ท่านสามารถกรอกข้อมูลขอรับการช่วยเหลือพิเศษได้ที่ส่วนบริการอื่นๆ เราอาจติดต่อท่านเพื่อยืนยันรายละเอียดการช่วยเหลือที่ต้องการโดยขึ้นอยู่กับประเภทของการช่วยเหลือที่ขอ

รายการที่ต้องระบุ

  • ความทุพพลภาพทางการเดิน (หากมี)
  • ระดับความสามารถในการเคลื่อนไหวตนเอง
  • ความต้องการในการ เช็คอินรถเข็น
  • รถเข็นที่สามารถพับได้
  • ประเภทรถเข็น (เข็นด้วยตนเอง / ระบบไฟฟ้า)
  • ประเภทแบตเตอรี่ (แห้ง / เปียก)
  • ขนาดของรถเข็น (ความสูง กว้าง ลึก น้ำหนัก)

หากท่านต้องการความช่วยเหลืออื่นนอกเหนือจากข้างต้น โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA

(ในกรณีที่การจองเกี่ยวข้องกับเที่ยวบินร่วมหรือเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น อาจจำเป็นจะต้องติดต่อสายการบินที่ให้บริการ)

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA