Điều chỉnh một phần về số dặm cần thiết cho vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA và vé thưởng của hãng hàng không đối tác

Số dặm bay cần thiết cho vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA và vé thưởng của hãng hàng không đối tác sẽ được điều chỉnh cho các chuyến bay đến/từ một số vùng (bao gồm Nhật Bản). (Cập nhật vào ngày 7 tháng 3 năm 2024)

Ngày bắt đầu

Số dặm yêu cầu điều chỉnh sẽ áp dụng cho vé thưởng xuất từ ngày 18 tháng 4 năm 2024 0:00 (JST) trở đi.

Vùng bị ảnh hưởng, Hạng dịch vụ, và Số dặm cần thiết

Vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA

Số dặm bay cần thiết cho Hạng Thương gia và Hạng Nhất đến/từ một số vùng (bao gồm chuyến bay đến/từ Nhật Bản) sẽ được sửa đổi. Vui lòng tham khảo bảng dặm bay cần thiết bên dưới để biết vùng và hạng ghế đủ điều kiện.

 • * Số dặm cần thiết trong bảng cho biết số dặm của chuyến bay khứ hồi.
 • * Không có thay đổi nào với số dặm cần thiết cho hạng Phổ thông và Phổ thông cao cấp.
 • * Để biết chi tiết về phân loại vùng, bảng mùa, v.v., vui lòng tham khảo trang Vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA.
 • * "⇔" Cho biết đây là chuyến đi khứ hồi.
Đến/Từ Hawaii (Vùng 5) ⇔ Nhật Bản (Vùng 1)
Hạng đủ điều kiện Mùa thấp điểm (L) Mùa bình thường (R) Mùa cao điểm (H)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 60,000
sau khi sửa đổi*: 80,000
trước khi sửa đổi: 65,000
sau khi sửa đổi*: 85,000
trước khi sửa đổi: 68,000
sau khi sửa đổi*: 90,000
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 120,000
sau khi sửa đổi*: Không thay đổi
trước khi sửa đổi: 120,000
sau khi sửa đổi*: 140,000
trước khi sửa đổi: 129,000
sau khi sửa đổi*: 160,000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đến/Từ Hawaii (Vùng 5) ⇔ Hàn Quốc, Nga 1 (Vùng 2)
Hạng đủ điều kiện Mùa thấp điểm (L) Mùa bình thường (R) Mùa cao điểm (H)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 70,000
sau khi sửa đổi*: 90,000
trước khi sửa đổi: 80,000
sau khi sửa đổi*: 101,000
trước khi sửa đổi: 85,000
sau khi sửa đổi*: 107,000
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 150,000
sau khi sửa đổi*: Không thay đổi
trước khi sửa đổi: 150,000
sau khi sửa đổi*: 189,000
trước khi sửa đổi: 165,000
sau khi sửa đổi*: 196,000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đến/Từ Hawaii (Vùng 5) ⇔ Châu Á 1 (Vùng 3)
Hạng đủ điều kiện Mùa thấp điểm (L) Mùa bình thường (R) Mùa cao điểm (H)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 70,000
sau khi sửa đổi*: 90,000
trước khi sửa đổi: 80,000
sau khi sửa đổi*: 101,000
trước khi sửa đổi: 85,000
sau khi sửa đổi*: 107,000
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 150,000
sau khi sửa đổi*: Không thay đổi
trước khi sửa đổi: 150,000
sau khi sửa đổi*: 189,000
trước khi sửa đổi: 165,000
sau khi sửa đổi*: 196,000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đến/Từ Hawaii (Vùng 5) ⇔ Châu Á 2 (Vùng 4)
Hạng đủ điều kiện Mùa thấp điểm (L) Mùa bình thường (R) Mùa cao điểm (H)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 90,000
sau khi sửa đổi*: 110,000
trước khi sửa đổi: 100,000
sau khi sửa đổi*: 121,000
trước khi sửa đổi: 105,000
sau khi sửa đổi*: 127,000
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 180,000
sau khi sửa đổi*: Không thay đổi
trước khi sửa đổi: 180,000
sau khi sửa đổi*: 219,000
trước khi sửa đổi: 195,000
sau khi sửa đổi*: 226,000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đến/Từ Bắc Mỹ (Vùng 6) ⇔ Nhật Bản (Vùng 1)
Hạng đủ điều kiện Mùa thấp điểm (L) Mùa bình thường (R) Mùa cao điểm (H)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 75,000
sau khi sửa đổi*: 100,000
trước khi sửa đổi: 85,000
sau khi sửa đổi*: 105,000
trước khi sửa đổi: 90,000
sau khi sửa đổi*: 110,000
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 150,000
sau khi sửa đổi*: Không thay đổi
trước khi sửa đổi: 150,000
sau khi sửa đổi*: 170,000
trước khi sửa đổi: 165,000
sau khi sửa đổi*: 200,000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đến/Từ Bắc Mỹ (Vùng 6) ⇔ Hàn Quốc, Nga 1 (Vùng 2)
Hạng đủ điều kiện Mùa thấp điểm (L) Mùa bình thường (R) Mùa cao điểm (H)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 80,000
sau khi sửa đổi*: 105,000
trước khi sửa đổi: 90,000
sau khi sửa đổi*: 112,000
trước khi sửa đổi: 95,000
sau khi sửa đổi*: 115,000
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 165,000
sau khi sửa đổi*: Không thay đổi
trước khi sửa đổi: 165,000
sau khi sửa đổi*: 185,000
trước khi sửa đổi: 180,000
sau khi sửa đổi*: 215,000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đến/Từ Bắc Mỹ (Vùng 6) ⇔ Châu Á 1 (Vùng 3)
Hạng đủ điều kiện Mùa thấp điểm (L) Mùa bình thường (R) Mùa cao điểm (H)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 80,000
sau khi sửa đổi*: 105,000
trước khi sửa đổi: 90,000
sau khi sửa đổi*: 112,000
trước khi sửa đổi: 95,000
sau khi sửa đổi*: 115,000
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 165,000
sau khi sửa đổi*: Không thay đổi
trước khi sửa đổi: 165,000
sau khi sửa đổi*: 185,000
trước khi sửa đổi: 180,000
sau khi sửa đổi*: 215,000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đến/Từ Bắc Mỹ (Vùng 6) ⇔ Châu Á 2 (Vùng 4)
Hạng đủ điều kiện Mùa thấp điểm (L) Mùa bình thường (R) Mùa cao điểm (H)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 100,000
sau khi sửa đổi*: 125,000
trước khi sửa đổi: 110,000
sau khi sửa đổi*: 132,000
trước khi sửa đổi: 115,000
sau khi sửa đổi*: 135,000
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 195,000
sau khi sửa đổi*: Không thay đổi
trước khi sửa đổi: 195,000
sau khi sửa đổi*: 215,000
trước khi sửa đổi: 210,000
sau khi sửa đổi*: 245,000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đến/Từ châu Âu và Nga 2 (Vùng 7) ⇔ Nhật Bản (Vùng 1)
Hạng đủ điều kiện Mùa thấp điểm (L) Mùa bình thường (R) Mùa cao điểm (H)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 80,000
sau khi sửa đổi*: 110,000
trước khi sửa đổi: 90,000
sau khi sửa đổi*: 115,000
trước khi sửa đổi: 95,000
sau khi sửa đổi*: 120,000
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 165,000
sau khi sửa đổi*: Không thay đổi
trước khi sửa đổi: 165,000
sau khi sửa đổi*: 190,000
trước khi sửa đổi: 180,000
sau khi sửa đổi*: 220,000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đến/Từ châu Âu và Nga 2 (Vùng 7) ⇔ Hàn Quốc, Nga 1 (Vùng 2)
Hạng đủ điều kiện Mùa thấp điểm (L) Mùa bình thường (R) Mùa cao điểm (H)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 85,000
sau khi sửa đổi*: 116,000
trước khi sửa đổi: 95,000
sau khi sửa đổi*: 121,000
trước khi sửa đổi: 100,000
sau khi sửa đổi*: 125,000
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 180,000
sau khi sửa đổi*: Không thay đổi
trước khi sửa đổi: 180,000
sau khi sửa đổi*: 205,000
trước khi sửa đổi: 195,000
sau khi sửa đổi*: 235,000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đến/Từ châu Âu và Nga 2 (Vùng 7) ⇔ Châu Á 1 (Vùng 3)
Hạng đủ điều kiện Mùa thấp điểm (L) Mùa bình thường (R) Mùa cao điểm (H)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 85,000
sau khi sửa đổi*: 116,000
trước khi sửa đổi: 95,000
sau khi sửa đổi*: 121,000
trước khi sửa đổi: 100,000
sau khi sửa đổi*: 125,000
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 180,000
sau khi sửa đổi*: Không thay đổi
trước khi sửa đổi: 180,000
sau khi sửa đổi*: 205,000
trước khi sửa đổi: 195,000
sau khi sửa đổi*: 235,000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đến/Từ châu Âu và Nga 2 (Vùng 7) ⇔ Châu Á 2 (Vùng 4)
Hạng đủ điều kiện Mùa thấp điểm (L) Mùa bình thường (R) Mùa cao điểm (H)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 105,000
sau khi sửa đổi*: 136,000
trước khi sửa đổi: 115,000
sau khi sửa đổi*: 141,000
trước khi sửa đổi: 120,000
sau khi sửa đổi*: 145,000
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 210,000
sau khi sửa đổi*: Không thay đổi
trước khi sửa đổi: 210,000
sau khi sửa đổi*: 235,000
trước khi sửa đổi: 225,000
sau khi sửa đổi*: 265,000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đến/Từ châu Đại Dương (Vùng 10) ⇔ Nhật Bản (Vùng 5)
Hạng đủ điều kiện Mùa thấp điểm (L) Mùa bình thường (R) Mùa cao điểm (H)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 100,000
sau khi sửa đổi*: 120,000
trước khi sửa đổi: 110,000
sau khi sửa đổi*: 131,000
trước khi sửa đổi: 115,000
sau khi sửa đổi*: 137,000
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 180,000
sau khi sửa đổi*: Không thay đổi
trước khi sửa đổi: 180,000
sau khi sửa đổi*: 219,000
trước khi sửa đổi: 195,000
sau khi sửa đổi*: 226,000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đến/Từ châu Đại Dương (Vùng 10) ⇔ Bắc Mỹ (Vùng 6)
Hạng đủ điều kiện Mùa thấp điểm (L) Mùa bình thường (R) Mùa cao điểm (H)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 105,000
sau khi sửa đổi*: 130,000
trước khi sửa đổi: 115,000
sau khi sửa đổi*: 137,000
trước khi sửa đổi: 120,000
sau khi sửa đổi*: 140,000
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 210,000
sau khi sửa đổi*: Không thay đổi
trước khi sửa đổi: 210,000
sau khi sửa đổi*: 230,000
trước khi sửa đổi: 225,000
sau khi sửa đổi*: 260,000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Đến/Từ châu Đại Dương (Vùng 10) ⇔ Hàn Quốc, Nga 2 (Vùng 7)
Hạng đủ điều kiện Mùa thấp điểm (L) Mùa bình thường (R) Mùa cao điểm (H)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 120,000
sau khi sửa đổi*: 151,000
trước khi sửa đổi: 130,000
sau khi sửa đổi*: 156,000
trước khi sửa đổi: 136,000
sau khi sửa đổi*: 161,000
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 225,000
sau khi sửa đổi*: Không thay đổi
trước khi sửa đổi: 225,000
sau khi sửa đổi*: 250,000
trước khi sửa đổi: 240,000
sau khi sửa đổi*: 280,000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.

Vé thưởng trên hãng hàng không đối tác ANA

Vui lòng tham khảo bảng dặm bay cần thiết bên dưới để biết vùng và hạng đủ điều kiện.

 • * Số dặm cần thiết hiển thị trong bảng là dành cho chuyến bay khứ hồi.
 • * Không có điều chỉnh số dặm bay cần thiết đối với các hạng không được liệt kê trong bảng dặm bay cần thiết bên dưới.
 • * Để biết chi tiết về phân loại vùng, bảng số dặm cần thiết, v.v., vui lòng tham khảo trang Vé thưởng chuyến bay đối tác.
 • * "⇔" Cho biết đây là chuyến đi khứ hồi.
 • * Chuyến bay khởi hành từ và đến Nhật Bản cũng đủ điều kiện.
Châu Á 2 và Nga 3 (Vùng 4) ⇔ Châu Á 1 (Vùng 3)
Vùng Hạng đủ điều kiện Số dặm cần thiết
Châu Á 1
(Vùng 3)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 31,000
sau khi sửa đổi*: 36,000
Châu Á 1
(Vùng 3)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 56,000
sau khi sửa đổi*: 61,000
Châu Á 1
(Vùng 3)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 93,000
sau khi sửa đổi*: 108,000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Hawaii (Vùng 5) ⇔ Nhật Bản (Vùng 1-A), Nhật Bản (Vùng 1-B), Hàn Quốc, Nga 1 (Vùng 2), Châu Á 1 (Vùng 3), Châu Á 2, Nga 3 (Vùng 4)
Vùng Hạng đủ điều kiện Số dặm cần thiết
Nhật Bản
(Vùng 1-A)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 65,000
sau khi sửa đổi*: 85,000
Nhật Bản
(Vùng 1-A)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 120,000
sau khi sửa đổi*: 140,000
Nhật Bản
(Vùng 1-B)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 68,000
sau khi sửa đổi*: 89,000
Nhật Bản
(Vùng 1-B)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 129,000
sau khi sửa đổi*: 151,000
Hàn Quốc, Nga 1
(Vùng 2)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 85,000
sau khi sửa đổi*: 111,000
Hàn Quốc, Nga 1
(Vùng 2)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 165,000
sau khi sửa đổi*: 193,000
Châu Á 1
(Vùng 3)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 85,000
sau khi sửa đổi*: 111,000
Châu Á 1
(Vùng 3)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 165,000
sau khi sửa đổi*: 193,000
Châu Á 2, Nga 3
(Vùng 4)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 105,000
sau khi sửa đổi*: 130,000
Châu Á 2, Nga 3
(Vùng 4)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 195,000
sau khi sửa đổi*: 242,000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Bắc Mỹ (Vùng 6) ⇔ Nhật Bản (Vùng 1-A), Nhật Bản (Vùng 1-B), Hàn Quốc, Nga 1 (Vùng 2), Châu Á 1 (Vùng 3), Hawaii (Vùng 5)
Vùng Hạng đủ điều kiện Số dặm cần thiết
Nhật Bản
(Vùng 1-A)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 85,000
sau khi sửa đổi*: 110,000
Nhật Bản
(Vùng 1-A)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 150,000
sau khi sửa đổi*: 170,000
Nhật Bản
(Vùng 1-B)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 90,000
sau khi sửa đổi*: 117,000
Nhật Bản
(Vùng 1-B)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 165,000
sau khi sửa đổi*: 187,000
Hàn Quốc, Nga 1
(Vùng 2)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 95,000
sau khi sửa đổi*: 130,000
Hàn Quốc, Nga 1
(Vùng 2)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 180,000
sau khi sửa đổi*: 204,000
Châu Á 1
(Vùng 3)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 95,000
sau khi sửa đổi*: 130,000
Châu Á 1
(Vùng 3)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 180,000
sau khi sửa đổi*: 204,000
Hawaii
(Vùng 5)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 40,000
sau khi sửa đổi*: 47,000
Hawaii
(Vùng 5)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 68,000
sau khi sửa đổi*: 85,000
Hawaii
(Vùng 5)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 120,000
sau khi sửa đổi*: 135,000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Châu Âu và Nga 2 (Vùng 7) ⇔ Nhật Bản (Vùng 1-A), Nhật Bản (Vùng 1-B), Hàn Quốc, Nga 1 (Vùng 2), Châu Á 1(Vùng 3), Hawaii (Vùng 5), Bắc Mỹ (Vùng 6)
Vùng Hạng đủ điều kiện Số dặm cần thiết
Nhật Bản
(Vùng 1-A)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 90,000
sau khi sửa đổi*: 115,000
Nhật Bản
(Vùng 1-A)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 165,000
sau khi sửa đổi*: 190,000
Nhật Bản
(Vùng 1-B)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 60,000
sau khi sửa đổi*: 62,000
Nhật Bản
(Vùng 1-B)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 95,000
sau khi sửa đổi*: 121,000
Nhật Bản
(Vùng 1-B)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 180,000
sau khi sửa đổi*: 207,000
Hàn Quốc, Nga 1
(Vùng 2)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 58,000
sau khi sửa đổi*: 60,000
Hàn Quốc, Nga 1
(Vùng 2)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 93,000
sau khi sửa đổi*: 118,000
Hàn Quốc, Nga 1
(Vùng 2)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 174,000
sau khi sửa đổi*: 200,000
Châu Á 1
(Vùng 3)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 58,000
sau khi sửa đổi*: 60,000
Châu Á 1
(Vùng 3)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 93,000
sau khi sửa đổi*: 118,000
Châu Á 1
(Vùng 3)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 174,000
sau khi sửa đổi*: 200,000
Hawaii
(Vùng 5)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 120,000
sau khi sửa đổi*: 130,000
Bắc Mỹ
(Vùng 6)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 88,000
sau khi sửa đổi*: 100,000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Châu Phi và Trung Đông (Vùng 8) ⇔ Nhật Bản (Vùng 1-B), Hàn Quốc, Nga 1 (Vùng 2), Châu Á 1 (Vùng 3), Châu Á 2, Nga 3 (Vùng 4), Hawaii (Vùng 5), Bắc Mỹ (Vùng 6), Châu Âu, Nga 2 (Vùng 7), Châu Phi và Trung Đông (Vùng 8)
Vùng Hạng đủ điều kiện Số dặm cần thiết
Nhật Bản
(Vùng 1-B)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 70,000
sau khi sửa đổi*: 100,000
Nhật Bản
(Vùng 1-B)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 110,000
sau khi sửa đổi*: 185,000
Nhật Bản
(Vùng 1-B)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 210,000
sau khi sửa đổi*: 290,000
Hàn Quốc, Nga 1
(Vùng 2)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 68,000
sau khi sửa đổi*: 97,000
Hàn Quốc, Nga 1
(Vùng 2)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 108,000
sau khi sửa đổi*: 181,000
Hàn Quốc, Nga 1
(Vùng 2)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 204,000
sau khi sửa đổi*: 281,000
Châu Á 1
(Vùng 3)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 67,000
sau khi sửa đổi*: 96,000
Châu Á 1
(Vùng 3)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 107,000
sau khi sửa đổi*: 179,000
Châu Á 1
(Vùng 3)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 201,000
sau khi sửa đổi*: 278,000
Châu Á 2, Nga 3
(Vùng 4)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 50,000
sau khi sửa đổi*: 72,000
Châu Á 2, Nga 3
(Vùng 4)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 80,000
sau khi sửa đổi*: 134,000
Châu Á 2, Nga 3
(Vùng 4)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 150,000
sau khi sửa đổi*: 209,000
Hawaii
(Vùng 5)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 70,000
sau khi sửa đổi*: 90,000
Hawaii
(Vùng 5)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 120,000
sau khi sửa đổi*: 145,000
Hawaii
(Vùng 5)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 210,000
sau khi sửa đổi*: 220,000
Bắc Mỹ
(Vùng 6)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 65,000
sau khi sửa đổi*: 70,000
Bắc Mỹ
(Vùng 6)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 104,000
sau khi sửa đổi*: 130,000
Bắc Mỹ
(Vùng 6)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 195,000
sau khi sửa đổi*: 210,000
Châu Âu, Nga 2
(Vùng 7)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 40,000
sau khi sửa đổi*: 60,000
Châu Âu, Nga 2
(Vùng 7)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 68,000
sau khi sửa đổi*: 102,000
Châu Âu, Nga 2
(Vùng 7)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 120,000
sau khi sửa đổi*: 182,000
Châu Phi và Trung Đông
(Vùng 8)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 30,000
sau khi sửa đổi*: 35,000
Châu Phi và Trung Đông
(Vùng 8)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 55,000
sau khi sửa đổi*: 60,000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Trung và Nam Mỹ (Vùng 9) ⇔ Nhật Bản (Vùng 1-B), Hàn Quốc, Nga 1 (Vùng 2), Châu Á 1 (Vùng 3), Châu Á 2, Nga 3 (Vùng 4), Hawaii (Vùng 5), Bắc Mỹ (Vùng 6), Châu Âu, Nga 2 (Vùng 7), Châu Phi và Trung Đông (Vùng 8), Trung và Nam Mỹ (Vùng 9)
Vùng Hạng đủ điều kiện Số dặm cần thiết
Nhật Bản
(Vùng 1-B)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 90,000
sau khi sửa đổi*: 115,000
Nhật Bản
(Vùng 1-B)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 143,000
sau khi sửa đổi*: 195,000
Nhật Bản
(Vùng 1-B)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 270,000
sau khi sửa đổi*: 327,000
Hàn Quốc, Nga 1
(Vùng 2)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 95,000
sau khi sửa đổi*: 122,000
Hàn Quốc, Nga 1
(Vùng 2)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 152,000
sau khi sửa đổi*: 207,000
Hàn Quốc, Nga 1
(Vùng 2)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 285,000
sau khi sửa đổi*: 347,000
Châu Á 1
(Vùng 3)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 95,000
sau khi sửa đổi*: 122,000
Châu Á 1
(Vùng 3)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 152,000
sau khi sửa đổi*: 207,000
Châu Á 1
(Vùng 3)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 285,000
sau khi sửa đổi*: 347,000
Châu Á 2, Nga 3
(Vùng 4)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 105,000
sau khi sửa đổi*: 135,000
Châu Á 2, Nga 3
(Vùng 4)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 168,000
sau khi sửa đổi*: 228,000
Hawaii
(Vùng 5)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 120,000
sau khi sửa đổi*: 130,000
Bắc Mỹ
(Vùng 6)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 55,000
sau khi sửa đổi*: 60,000
Bắc Mỹ
(Vùng 6)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 88,000
sau khi sửa đổi*: 96,000
Bắc Mỹ
(Vùng 6)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 165,000
sau khi sửa đổi*: 180,000
Châu Âu, Nga 2
(Vùng 7)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 65,000
sau khi sửa đổi*: 70,000
Châu Âu, Nga 2
(Vùng 7)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 104,000
sau khi sửa đổi*: 130,000
Châu Âu, Nga 2
(Vùng 7)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 195,000
sau khi sửa đổi*: 210,000
Châu Phi và Trung Đông
(Vùng 8)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 65,000
sau khi sửa đổi*: 68,000
Châu Phi và Trung Đông
(Vùng 8)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 104,000
sau khi sửa đổi*: 117,000
Châu Phi và Trung Đông
(Vùng 8)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 195,000
sau khi sửa đổi*: 203,000
Trung và Nam Mỹ
(Vùng 9)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 30,000
sau khi sửa đổi*: 35,000
Trung và Nam Mỹ
(Vùng 9)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 55,000
sau khi sửa đổi*: 60,000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.
Châu Đại Dương và Micronesia (Vùng 10) ⇔ Nhật Bản (Vùng 1-A), Nhật Bản (Vùng 1-B), Hàn Quốc, Nga 1 (Vùng 2), Châu Á 1 (Vùng 3), Châu Á 2, Nga 3 (Vùng 4), Hawaii (Vùng 5), Bắc Mỹ (Vùng 6), Europe, Nga 2 (Vùng 7), Châu Phi và Trung Đông (Vùng 8), Trung và Nam Mỹ (Vùng 9)
Vùng Hạng đủ điều kiện Số dặm cần thiết
Nhật Bản
(Vùng 1-A)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 75,000
sau khi sửa đổi*: 85,000
Nhật Bản
(Vùng 1-B)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 80,000
sau khi sửa đổi*: 91,000
Hàn Quốc, Nga 1
(Vùng 2)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 85,000
sau khi sửa đổi*: 96,000
Hàn Quốc, Nga 1
(Vùng 2)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 165,000
sau khi sửa đổi*: 180,000
Châu Á 1
(Vùng 3)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 49,000
sau khi sửa đổi*: 50,000
Châu Á 1
(Vùng 3)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 78,000
sau khi sửa đổi*: 96,000
Châu Á 1
(Vùng 3)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 147,000
sau khi sửa đổi*: 180,000
Châu Á 2, Nga 3
(Vùng 4)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 45,000
sau khi sửa đổi*: 46,000
Châu Á 2, Nga 3
(Vùng 4)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 72,000
sau khi sửa đổi*: 87,000
Châu Á 2, Nga 3
(Vùng 4)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 135,000
sau khi sửa đổi*: 166,000
Hawaii
(Vùng 5)
Hạng Phổ thông (Y) trước khi sửa đổi: 55,000
sau khi sửa đổi*: 60,000
Hawaii
(Vùng 5)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 85,000
sau khi sửa đổi*: 110,000
Hawaii
(Vùng 5)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 165,000
sau khi sửa đổi*: 201,000
Bắc Mỹ
(Vùng 6)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 120,000
sau khi sửa đổi*: 145,000
Bắc Mỹ
(Vùng 6)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 225,000
sau khi sửa đổi*: 246,000
Châu Âu, Nga 2
(Vùng 7)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 136,000
sau khi sửa đổi*: 167,000
Châu Âu, Nga 2
(Vùng 7)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 240,000
sau khi sửa đổi*: 284,000
Châu Phi và Trung Đông
(Vùng 8)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 110,000
sau khi sửa đổi*: 133,000
Châu Phi và Trung Đông
(Vùng 8)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 210,000
sau khi sửa đổi*: 230,000
Trung và Nam Mỹ
(Vùng 9)
Hạng Thương gia (C) trước khi sửa đổi: 136,000
sau khi sửa đổi*: 167,000
Trung và Nam Mỹ
(Vùng 9)
Hạng Nhất (F) trước khi sửa đổi: 240,000
sau khi sửa đổi*: 284,000
 • * Đối với chuyến bay đã đặt/xuất vé vào hoặc sau 18/04/2024, số dặm bay sửa đổi sẽ áp dụng.

Thời gian áp dụng của số dặm cần thiết đã sửa đổi

Việc áp dụng số dặm cần thiết trước đó hoặc số dặm cần thiết đã sửa đổi tùy vào thời gian đặt chỗ/đặt vé mới, thay đổi được thực hiện sau khi đặt vé, hoặc danh sách chờ cho ghế trống.

DĐaăặtĐặt chỗ/vé mới cho Vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA và vé thưởng của hãng hàng không đối tác trước ngày 17 tháng 4 năm 2024

Số dặm cần thiết trước đó sẽ áp dụng.

Đặt chỗ/vé mới cho Vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA và vé thưởng của hãng hàng không đối tác vào hoặc sau ngày 18 tháng 4 năm 2024

Số dặm cần thiết đã điều chỉnh sẽ áp dụng.

Khi hành khách có vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA, vé được đặt và xuất trước ngày 17 tháng 4 năm 2024 và có thay đổi sang hành trình mới (trong vùng tuân theo số dặm cần thiết điều chỉnh) vào hoặc sau ngày 18 tháng 4 năm 2024.

Khi tất cả chặng bay không sử dụng

Số dặm bay yêu cầu sẽ được tính lại bằng cách sử dụng số dặm bay yêu cầu đã sửa đổi, và mọi chênh lệch dặm bay sẽ cần được thanh toán nếu số dặm yêu cầu tăng lên. Nếu hành khách không có đủ dặm yêu cầu thì không thể thực hiện thay đổi.

Khi đã sử dụng một số chặng bay

Có thể thực hiện thay đổi hành trình mà không cần thay đổi dặm bay yêu cầu trước đó.

 • * Nếu thay đổi ngày khởi hành dẫn đến thay đổi về mùa của vé thưởng, dặm bay yêu cầu sẽ được điều chỉnh. Nếu hành khách không có đủ dặm yêu cầu thì không thể thực hiện thay đổi.

Nếu quý khách đặt Vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA mới trước ngày 17 tháng 4 năm 2024 và trong danh sách chờ hành trình khứ hồi hoặc một chiều, sau đó chỗ được xác nhận vào hoặc sau ngày 18 tháng 4 năm 2024

Số dặm cần thiết đã điều chỉnh sẽ áp dụng.

Hành khách có vé thưởng chuyến bay quốc tế ANA hoặc hãng hàng không đối tác được đặt và xuất trước ngày 17 tháng 4 năm 2024 và hoàn tiền vào hoặc sau ngày 18 tháng 4 năm 2024

Khi tất cả chặng bay không sử dụng

Số dặm bay được khấu trừ vào lúc đặt/xuất vé sẽ được hoàn lại vào tài khoản của quý khách sau khi khấu trừ mọi phí hoàn lại dặm bay.

 • * Phí hoàn lại dặm bay là 3000 dặm mỗi người. (Trẻ sơ sinh không sử dụng ghế riêng sẽ được hoàn mà không phải chịu phí hoàn.)
Khi đã sử dụng một số chặng bay

Không thể hoàn tiền.