ลูกค้าที่ใช้ถังออกซิเจนทางการแพทย์

ลูกค้าที่ใช้ถังออกซิเจนทางการแพทย์

ถังออกซิเจนนับเป็นสิ่งของอันตรายจึงไม่ได้รับอนุญาตให้เช็คอินหรือถือขึ้นเครื่องเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์

ท่านจำเป็นต้องส่งแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF) ของ ANA โดยเฉพาะเพื่อใช้ถังออกซิเจนบนเครื่องบิน

ข้อมูล

 • เนื่องจากจำนวนเที่ยวบินที่ลดลงอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงอาจทำให้ใช้เวลาระยะหนึ่งในการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เช่าต่างๆ โปรดแจ้งให้เราทราบโดยเร็วหากท่านจะวางแผนออกเดินทาง

การสำรองที่นั่ง

การใช้ถังออกซิเจนทางการแพทย์ส่วนตัว

การใช้ถังออกซิเจนทางการแพทย์ส่วนตัว

ท่านสามารถนำถังออกซิเจนทางการแพทย์ส่วนตัวขึ้นเครื่องบินได้ ยกเว้นในบางเส้นทาง

โปรดติดต่อที่จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของถังออกซิเจนที่จะใช้บนเครื่องล่วงหน้า ดังนั้น โปรดดูรายละเอียดในรายการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์

ท่านจำเป็นต้องแสดงแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF) ก่อนออกเดินทาง

ข้อกำหนดสำหรับถังออกซิเจน

ถังออกซิเจนของท่านต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

 1. ต้องเป็นถังออกซิเจนที่ผ่านการรับรองและมีสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องแล้ว
 2. จะต้องเป็นแก๊สออกซิเจนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ โดยมีป้ายกำกับว่า O2
 3. จะต้องผ่านการทดสอบคุณภาพภายใน 3 ปีที่ผ่านมา (5 ปีสำหรับถังบางประเภท)
  ขนาดถังออกซิเจนทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบินคือขนาดสูง 70 ซม. และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม. โดยจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 5 กก. ต่อหนึ่งถัง (ข้อกำหนดตามบัญญัติการบินพลเรือนแห่งญี่ปุ่น)

ภาพเครื่องหมายที่แสดงว่าถังออกซิเจนได้ผ่านการรับรองให้ใช้งานได้

 • กระป๋องออกซิเจนและแพ็คออกซิเจนแบบพกพาสำหรับนักกีฬา รวมถึงออกซิเจนเหลวจะไม่ได้รับการอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องหรือเช็คอินได้
 • กฎหมายและข้อบังคับของสหรัฐอเมริกาห้ามไม่ให้เช็คอินและนำถังออกซิเจนส่วนตัวขึ้นเครื่อง ลูกค้าบนเที่ยวบินของ ANA ไปยังหรือจากสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องใช้บริการเช่าอุปกรณ์ดังกล่าวบนเครื่องบิน (ไม่อนุญาตให้มีถังออกซิเจนเกินกว่า 6 ถังบนเที่ยวบินหนึ่งเที่ยว)
  โปรดทราบว่าห้ามเช็คอินและนำถังออกซิเจนทางการแพทย์ส่วนตัวขึ้นเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางออกจากจีน
 • ขั้นตอนการจัดการถังออกซิเจนจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ
เอกสารที่จำเป็น
 • อาจต้องใช้แบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF) ของ ANA
 • รายการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
เที่ยวบินร่วม

สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดของสายการบินพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือพิเศษในเที่ยวบินนั้นอาจแตกต่างจากที่เสนอโดย ANA สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินพันธมิตรโดยตรง

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

อนุญาตให้นำถังออกซิเจนทางการแพทย์ส่วนตัวขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินร่วม

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ลูกค้าที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดย ANA ที่มีหมายเลขเที่ยวบินของ ANA เท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์ (ลูกค้าที่มีบัตรโดยสารที่จองด้วยหมายเลขเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตรจะไม่ได้รับสิทธิ์)

การเลือกที่นั่งที่ต้องการ

โปรดทราบว่าลูกค้าที่ต้องการการช่วยเหลือจะไม่สามารถเลือกที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

 • * ที่นั่งที่ท่านเลือกอาจต้องเปลี่ยนโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการเปลี่ยนเครื่องบินและเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
 • * บางค่าโดยสายภายในประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ล่วงหน้า

การเช่าถังออกซิเจน (บริการที่มีค่าใช้จ่าย)

การเช่าถังออกซิเจน (ต้องจองล่วงหน้า/บริการที่มีค่าใช้จ่าย)

บริการเช่าถังออกซิเจนนี้มีค่าใช้จ่าย โดยครอบคลุมถึงหน้ากากและท่อ

ระยะเวลาให้เช่าคือตั้งแต่ขึ้นเครื่องจนถึงเมื่อลงจากเครื่องบิน

ท่านสามารถเช่าถังออกซิเจนเพื่อการใช้งานบนเครื่องบินเท่านั้น

โปรดเตรียมถังออกซิเจนสำหรับการใช้ในสนามบินก่อนจะออกเดินทาง เมื่อท่านต่อเครื่อง และเมื่อถึงปลายทาง

เนื่องจากท่านต้องจองถังออกซิเจนล่วงหน้าภายในเวลาที่กำหนด โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA ล่วงหน้า ต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ในการเช่าใช้ถังออกซิเจน จำนวนถังออกซิเจนที่ให้เช่าจะคำนวณและจัดเตรียมตามอัตราการใช้ออกซิเจนที่ลูกค้าต้องการตามที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ที่ดูแล หลังจากทำการจัดเตรียมจำนวนถังออกซิเจนให้เหมาะกับปัจจัยด้านสุขภาพของลูกค้าแล้ว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนของถังออกซิเจน

ไม่มีเครื่องช่วยควบคุมอัตราการหายใจ (Respiration Synchronizer) พร้อมให้บริการ

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
 • การจอง: 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียม: 3,000 เยนต่อเส้นทางเที่ยวบิน (โดยไม่คำนึงถึงจำนวนของถัง)
 • ความจุ: 400 ลิตร/ถัง

โดยที่สามารถปรับการตั้งค่าการไหลของออกซิเจนได้ภายในช่วง 0.25 - 6.0 ลิตรต่อนาที

สำหรับวิธีการใช้งานถังออกซิเจน โปรดดูข้อมูลที่คำแนะนำการใช้ถังออกซิเจน (ภายในประเทศ)

เที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • การจอง: 96 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียม: 10,000 เยนต่อถัง
 • ความจุ: 360 ลิตร/ถัง

โดยที่สามารถปรับการตั้งค่าการไหลของออกซิเจนได้ภายในช่วง 0.25 - 5.0 ลิตรต่อนาที

สำหรับวิธีการใช้งานถังออกซิเจน โปรดดูข้อมูลที่ คำแนะนำการใช้ถังออกซิเจน (ระหว่างประเทศ)

เอกสารที่จำเป็น

อาจต้องใช้แบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF) ของ ANA

เที่ยวบินร่วม

สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดของสายการบินพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือพิเศษในเที่ยวบินนั้นอาจแตกต่างจากที่เสนอโดย ANA สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินพันธมิตรที่ดำเนินการบินโดยตรง

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

บริการให้เช่าถังออกซิเจนพร้อมให้บริการสำหรับผู้โดยสารเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA, AIRDO และ Solaseed Air

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ลูกค้าที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดย ANA ที่มีหมายเลขเที่ยวบินของ ANA เท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์

การเลือกที่นั่งที่ต้องการ

โปรดทราบว่าลูกค้าที่ต้องการการช่วยเหลือจะไม่สามารถเลือกที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

 • * ที่นั่งที่ท่านเลือกอาจต้องเปลี่ยนโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการเปลี่ยนเครื่องบินและเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
 • * บางค่าโดยสายภายในประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ล่วงหน้า

การขึ้นเครื่อง

โปรดมาถึงสนามบินล่วงหน้าเพื่อเป็นการสำรองเวลาสำหรับดำเนินตามขั้นตอนที่สำคัญ

เวลาโดยประมาณที่ควรมาถึงสนามบิน

หากท่านจะต้องใช้ถังออกซิเจนทางการแพทย์ส่วนตัวบนเครื่องบิน โปรดทราบว่าเราอาจตรวจสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ของท่านที่เคาน์เตอร์เช็คอินแม้ว่าท่านจะได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าแล้ว

หากท่านใช้บริการเช่าถังออกซิเจน เราจะมอบถังออกซิเจนทางการแพทย์ให้ท่านบนเครื่องบิน

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

120 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้าพร้อมให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ

หากท่านต้องการใช้บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำประตูทางออกขึ้นเครื่อง เมื่อการเตรียมการเครื่องบินเสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องเป็นอันดับแรก โปรดทราบว่าบริการนี้อาจไม่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับสถานะเที่ยวบิน

บนเครื่องบิน

ผู้ดูแลในห้องโดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้ช่วยลูกค้าในการจัดการและใช้งานถังออกซิเจน เนื่องด้วยเรานับว่าขั้นตอนดังกล่าวเป็นการรักษาทางแพทย์

ลูกค้าหรือผู้ติดตามจำต้องเป็นผู้ดำเนินการขั้นตอนดังกล่าวทั้งหมด

สำหรับวิธีการใช้งานถังออกซิเจน โปรดดูข้อมูลที่คำแนะนำการใช้ถังออกซิเจน ( ภายในประเทศญี่ปุ่น ) / (ระหว่างประเทศ)

โปรดเตรียมท่อที่มีความยาวเพียงพอต่อการเชื่อมต่อกับตัวถังเมื่อเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านในแนวนอนเมื่อใช้งานบนเครื่องบิน

ท่านอาจต้องถอดแท่นวางถังออกซิเจนออกจากตัวถัง

 • * โปรดทราบว่าลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือจะไม่สามารถเลือกที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้ เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

ถังออกซิเจนที่มีบนเครื่องบินนั้นมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ยามฉุกเฉินเท่านั้น และลูกค้าไม่สามารถใช้ในกรณีทั่วไปได้

ปลายทาง

หากท่านได้ขอการช่วยเหลือสำหรับการลงจากเครื่องบิน โปรดยังคงนั่งประจำที่จนกว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าช่วยเหลือท่านออกจากเครื่อง เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยเหลือท่านไปยังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าหรือไปพบผู้ที่มารับท่าน โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ โปรดแจ้งให้เราทราบเมื่อทำการจองหรือติดต่อ จุดบริการผู้ทุพพลภาพของ ANA ล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อยและติดต่อ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลูกค้าที่ใช้ถังออกซิเจนทางการแพทย์

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA