ANA Future Promise

Ảnh ở đầu trang cho thấy hai nhân viên mặc đồng phục ANA vẫy tay bên cạnh máy bay đặc biệt ANA Future Promise.
Ảnh ở đầu trang cho thấy hai nhân viên mặc đồng phục ANA vẫy tay bên cạnh máy bay đặc biệt ANA Future Promise.

Thông tin

  • 2024/06/14 Các bài báo mới đã được thêm vào Các sáng kiến thực hiện ANA Future Promise "Tài nguyên".
  • 2024/05/10 Các bài báo mới đã được thêm vào Các sáng kiến thực hiện ANA Future Promise "Tài nguyên".
  • 2024/04/24 Các bài báo mới đã được thêm vào Các sáng kiến thực hiện ANA Future Promise "Xã hội/Cộng đồng".

Giới thiệu về ANA Future Promise

ANA Future Promise

Tập đoàn ANA đang đẩy mạnh quản lý ESG có cân nhắc đến các vấn đề về Môi trường, Xã hội và Quản trị, nhằm mục đích hiện thực hóa một xã hội bền vững và gia tăng giá trị doanh nghiệp. Với khẩu hiệu "ANA Future Promise", chúng tôi mong muốn đạt được SDG (Các mục tiêu phát triển bền vững) bằng cách phát triển các sáng kiến đề cao sự nhất trí của đội ngũ nhân viên Tập đoàn ANA, đồng thời đạt được sự thấu hiểu và hợp tác của khách hàng.

Mục tiêu môi trường dài hạn của Tập đoàn ANA

Hình ảnh thể hiện mục tiêu môi trường dài hạn của Tập đoàn ANA. Tập đoàn ANA đặt mục tiêu trước năm tài chính 2050 sẽ đạt được lượng khí thải CO2 ròng bằng không trong hoạt động vận hành máy bay, không lãng phí tài nguyên, và giảm 50% lãng phí thực phẩm so với năm tài chính 2019

Các sáng kiến thực hiện ANA Future Promise

Tìm kiếm bài viết theo danh mục

Tài nguyên

2023/09/08

Giảm lượng khí thải CO2

2023/08/09

Xã hội/Cộng đồng

2023/04/14

Nhân quyền/Đa dạng và Hòa nhập

2021/09/30

Giảm lượng khí thải CO2

2023/08/09

Tài nguyên

2023/09/08

Xã hội/Cộng đồng

2023/04/14

Giới thiệu các sáng kiến phát triển bền vững của Tập đoàn ANA